Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
· į I licėjaus klasę · į TB klasę · Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas · Priėmimo komisija · Priėmimo komisijos posėdžiai ·

2019 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ TVARKA

Priėmimo tvarka į Vilniaus licėjų organizuojama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366.

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V1-13


Priėmimas į I licėjaus klasę


 1. Į licėjaus I klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę aštuonias klases ir gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
 2. Prašymą laikyti stojamąjį egzaminą į licėjaus I klasę reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas
 3. Stojantieji, pateikę prašymą, nuo balandžio 3 d. iki balandžio 5 d. privalo atvykti į Vilniaus licėjaus raštinę (204 kab.) nuo 14.00 iki 17.00 val. su asmens dokumentu ir pasiimti stojančiojo identifikavimo numerį, kuris, atvykus į egzaminą, nurodys jo laikymo vietą, ir kodą, su kuriuo bus galima licėjaus internetinės svetainės puslapyje sužinoti egzamino rezultatą.
 4. Neturint identifikavimo numerio ir kodo stojamojo egzamino laikyti negalima.
 5. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas egzaminas, kurį sudaro keturi mokomieji dalykai: lietuvių kalba (30 taškų), matematika (30 taškų), istorija (30 taškų) ir biologija (30 taškų).
 6. Su egzamino programomis galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt
 7. Egzamino trukmė yra 2.40 val. (160 min.). Pirmąją egzamino dalį sudaro lietuvių kalbos (40 min.) ir istorijos (40 min.) užduotys. Antrąją egzamino dalį sudaro matematikos (40 min.) ir biologijos (40 min.) užduotys. Po pirmosios egzamino dalies yra 30 min. pertrauka.
 8. Priėmimo komisija po egzamino nustato atskirų mokomųjų dalykų išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno mokomojo dalyko minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.
 9. Konkurso balą sudaro išlaikyto stojamojo egzamino keturių mokomųjų dalykų surinktų taškų suma.
 10. 2018–2019 m. m. Vilniaus miesto ir nacionalinių olimpiadų (lietuvių kalbos, matematikos, informatikos, fizikos ir gamtos mokslų) laimėtojams pridedama taškų: už I vietą – 6, už II – 4, už III – 2. Skaičiuojamas tik vienas geriausias laimėjimas, kuris pateikiamas su prašymu laikyti stojamąjį egzaminą.
 11. Egzaminas vyks balandžio 13 d. (šeštadienį). Pradžia 9.00 val.
 12. Mokiniai, atėję į egzaminą, turi pateikti mokinio pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 13. Egzamino rezultatai skelbiami gegužės 2 d. (ketvirtadienį) internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt
 14. Atvirų durų diena – kovo 16 d. (šeštadienį) 10.00 val. aktų salėje.

 

 

 

Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

 1. Į tarptautinio bakalaureato klasę konkurso būdų priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.
 2. Stojamieji egzaminai vyks balandžio 26 d.
 3. Mokiniams, kurie 2018–2019 m. m. mokosi užsienio mokyklose, stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 27 d. (antradienį).
 4. Be stojamųjų egzaminų priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years progamme) mokyklose, kurios vykdo MYP eAssessment egzaminus (Žr. www.ibo.org Middle Years Programme - External assessment and recognition – Assessment and exams).
 5. Prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę ir pažymą patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro pažymius reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas (klasių sąraše rinktis III gimnazijos klasę).
 6. Vilniaus licėjaus mokiniai prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę pateikia licėjaus direktoriui nuo kovo 1 d. iki kovo 31d.
 7. Stojantieji, kurie laikys egzaminus balandžio 26 d., nuo balandžio 18 d. iki balandžio 19 d. privalo atvykti į Vilniaus licėjaus raštinę (204 kab.) nuo 14.00 iki 17.00 val. su asmens dokumentu ir pasiimti stojančiojo identifikavimo numerį, kuris, atvykus į egzaminą, nurodys jo laikymo vietą, ir kodą, su kuriuo bus galima licėjaus internetinės svetainės puslapyje sužinoti egzaminų rezultatus.
 8. Neturint identifikavimo numerio ir kodo stojamojo egzamino laikyti negalima.
 9. Stojantieji, kurie laikys egzaminus rugpjūčio 27 d., privalo apie tai pranešti elektroniniu paštu adresu ib@licejus.lt nuo balandžio 1 d. iki balandžio 15 d.
 10. Stojantieji į tarptautinio bakalaureato klasę laiko du egzaminus: anglų kalbos (60 taškų) ir matematikos (60 taškų). Kiekvieno egzamino trukmė 90 min.
 11. Egzaminų užduotys rengiamos remiantis pagrindinio ugdymo programomis.
 12. Su egzaminų programomis ir užduočių pavyzdžiais galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt.
 13. Priėmimo komisija po egzaminų nustato kiekvieno egzamino išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno egzamino minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.
 14. Bendrą konkurso balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma ir 10 klasės I pusmečio arba II trimestro lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos pažymių vidurkis.
 15. Stojančiųjų iš užsienio mokyklų mokomųjų dalykų ar jų atitikmenų įvertinimai konvertuojami į dešimtbalę sistemą.
 16. Priėmimo komisija pagal surinktą konkursinį balą nustato priimtų į tarptautinio bakalaureato klasę mokinių sąrašą.
 17. Egzaminų, kurie vyks balandžio 26 d., rezultatai ir priimtų mokinių sąrašas skelbiamas. gegužės 10 d. licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt.
 18. Egzaminų, kurie vyks rugpjūčio 27 d., rezultatai skelbiami rugpjūčio 29 d. Į tarptautinio bakalaureato klasę bus priimti mokiniai, kurie surinks konkursinį balą ne žemesnį nei priimti mokiniai.
 19. Atvirų durų diena – kovo 16 d. (šeštadienį) 12.00 val. skaitykloje

 

 

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai