Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
· į I licėjaus klasę · į TB klasę · Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas · Priėmimo komisija · Priėmimo komisijos posėdžiai ·

2020 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ TVARKA

Priėmimo tvarka į Vilniaus licėjų organizuojama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1-1950.

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2019 m. lapkričio 22 d.
įsakymu Nr. V1-99


Priėmimas į I licėjaus klasę


 1. Į licėjaus I klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę aštuonias klases ir gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
 2. Prašymą laikyti stojamąjį egzaminą į licėjaus I klasę reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas
 3. Stojantieji, pateikę prašymą, nuo balandžio 6 d. iki balandžio 8 d. privalo atvykti į Vilniaus licėjaus raštinę nuo 14.00 iki 17.00 val. su asmens dokumentu pasiimti stojančiojo identifikavimo numerį ir kodą.
 4. Neturint identifikavimo numerio ir kodo stojamojo egzamino laikyti negalima.
 5. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas egzaminas, kurį sudaro keturi mokomieji dalykai: lietuvių kalba (30 taškų), matematika (30 taškų), istorija (30 taškų) ir biologija (30 taškų).
 6. Su egzamino programomis galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt
 7. Egzamino trukmė yra 2.40 val. (160 min.). Pirmąją egzamino dalį sudaro lietuvių kalbos (40 min.) ir istorijos (40 min.) užduotys. Antrąją egzamino dalį sudaro matematikos (40 min.) ir biologijos (40 min.) užduotys. Po pirmosios egzamino dalies yra 30 min. pertrauka.
 8. Priėmimo komisija po egzamino nustato atskirų mokomųjų dalykų išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno mokomojo dalyko minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.
 9. Konkurso balą sudaro išlaikyto stojamojo egzamino keturių mokomųjų dalykų surinktų taškų suma.
 10. 2019–2020 m. m. Vilniaus miesto olimpiadų (lietuvių kalbos, matematikos, informatikos, fizikos ir biologijos) laimėtojams pridedama taškų: už I vietą – 3, už II – 2, už III – 1.
 11. Egzaminas vyks balandžio 17 d. (penktadienį). Pradžia 9.00 val.
 12. Mokiniai, atėję į egzaminą, turi pateikti mokinio pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 13. Egzamino rezultatai skelbiami gegužės 7 d. (ketvirtadienį) internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt
 14. Atvirų durų diena – kovo 14 d. (šeštadienį) 10.00 val. aktų salėje.

 

 

 

Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

 1. Į tarptautinio bakalaureato klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.
 2. Stojamieji egzaminai vyks balandžio 25 d. (šeštadienį).
 3. Mokiniams, kurie 2019–2020 m. m. mokosi užsienio mokyklose, stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 25 d. (antradienį).
 4. Be stojamųjų egzaminų priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years progamme) mokyklose, kurios vykdo MYP eAssessment egzaminus (Žr. www.ibo.org Middle Years Programme - External assessment and recognition – Assessment and exams).
 5. Prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę ir pažymą patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro pažymius reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas (klasių sąraše rinktis III gimnazijos klasę).
 6. Vilniaus licėjaus mokiniai prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę pateikia licėjaus direktoriui nuo kovo 1 d. iki kovo 31d.
 7. Stojantieji, kurie laikys egzaminus balandžio 25 d., nuo balandžio 16 d. iki balandžio 17 d. privalo atvykti į Vilniaus licėjaus raštinę nuo 14.00 iki 17.00 val. su asmens dokumentu pasiimti stojančiojo identifikavimo numerį ir kodą.
 8. Neturint identifikavimo numerio ir kodo stojamojo egzamino laikyti negalima.
 9. Stojantieji, kurie laikys egzaminus rugpjūčio 25 d., privalo apie tai pranešti elektroniniu paštu adresu ib@licejus.lt nuo balandžio 1 d. iki balandžio 15 d.
 10. Stojantieji į tarptautinio bakalaureato klasę laiko du egzaminus: anglų kalbos (60 taškų) ir matematikos (60 taškų). Kiekvieno egzamino trukmė 90 min.
 11. Su egzaminų programomis galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt.
 12. Priėmimo komisija po egzaminų nustato kiekvieno egzamino išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno egzamino minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.
 13. Bendrą konkurso balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma ir 10 klasės I pusmečio arba II trimestro lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos pažymių vidurkis.
 14. Stojančiųjų iš užsienio mokyklų mokomųjų dalykų ar jų atitikmenų įvertinimai konvertuojami į 10-balę skalę.
 15. Priėmimo komisija nustato mažiausią konkursinį balą.
 16. Egzaminų, kurie vyks balandžio 25 d., rezultatai skelbiami gegužės 8 d. licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt.
 17. Egzaminų, kurie vyks rugpjūčio 25 d., rezultatai skelbiami rugpjūčio 27 d. Į tarptautinio bakalaureato klasę bus priimti mokiniai, kurie surinks ne žemesnį nei mažiausią konkursinį balą.
 18. Atvirų durų diena – kovo 14 d. (šeštadienį) 12.00 val. skaitykloje

 

 

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai