Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

VILNIAUS LICĖJAUS ENERGETINIO ŪKIO RENOVACIJA

Vilniaus licėjus, gavęs Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą, 2006 metais vykdo ES struktūrinių fondų paramos teikimo projekto “Vilniaus licėjaus energetinio ūkio renovacija” darbus. Darbai yra finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų pagal paramos teikimo projektui “Vilniaus licėjaus energetinio ūkio renovacija” sutartį Nr. S-BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0088.

Vykdomo projekto “Vilniaus licėjaus energetinio ūkio renovacija” tikslas – sumažinti energijos vartojimą Vilniaus licėjaus pastate, pagerinti pastato pasyvių ir aktyvių sistemų energetinį būvį, modernizuoti pagrindinę energetinę (šildymo) sistemą ir automatizuoti jos darbą, pilnai užtikrinantį energijos vartotojo poreikius, padidinti pastato ilgaamžiškumą, tuo pačiu įgalinti pastatą tenkinti esminius statinio mechaninio patvarumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, naudojimo saugos, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus.

Iš viso projektui suteikiama iki 1 879 079,72 litų parama tinkamoms projekto išlaidoms kompensuoti, iš jų iki 1 371 728,20 litų – iš Europos regioninės plėtros fondo ir iki 507 351,52 litų – iš bendrojo finansavimo lėšų. Iš viso kompensuojama iki 100,00 proc. tinkamų projekto išlaidų.

Projekto metu bus įgyvendintos visos energiją taupančios renovacijos priemonės, numatytos energetinio audito I renovacijos priemonių pakete:

 • Naujos šildymo sistemos įrengimas;
 • Langų keitimas;
 • Langų plotų mažinimas, įstatant šilumą izoliuojančius skydus;
 • Lauko įėjimo durų keitimas;
 • Stoge esančių kupolinių langų keitimas;
 • Stogo rekonstravimas su apšiltinimu;
 • Dalinis inžinerinių vamzdynų keitimas.

Iki 2006 m. rugsėjo atlikti šie darbai:

2006 m. sausio 24 d. įvyko “Vilniaus licėjaus energetinio ūkio renovacija” renovacijos darbų Konsultacinių paslaugų ir Techninės priežiūros paslaugų supaprastintas pirkimas, taikant įprastą komercinę praktiką. Konkursą laimėjo ir paslaugas teikia konsultacinė įmonė UAB “ Eksergija ”.

2006 m. kovo 20 d. įvyko “Vilniaus licėjaus šildymo sistemų rekonstravimo Techninio projekto parengimas” projektavimo paslaugų supaprastintas pirkimas, taikant įprastą komercinę praktiką. Konkursą laimėjo ir paslaugas teikė UAB “Statybos konsultacijų ir projektų biuras”.

2006 m. gegužės 19 d. įvyko supaprastintas atviras konkursas “Vilniaus licėjaus energetinio ūkio renovacija – langų ir durų keitimas, stiklo plotų mažinimas”, darbų tipas – projektavimas ir atlikimas.  Konkursą laimėjo ir darbus atliko UAB “Hronas ”.

2006 m. birželio 07 d. įvyko supaprastintas atviras konkursas “Vilniaus licėjaus energetinio ūkio renovacija – naujos šildymo sistemos įrengimas, dalinis inžinerinių vamzdynų keitimas”. Konkursą darbams atlikti laimėjo ir darbus atliko UAB “Intista”.

2006 m. rugpjūčio 04 d. įvyko pakartotinas supaprastintas atviras konkursas “Vilniaus licėjaus energetinio ūkio renovacija – stogo rekonstravimas su apšiltinimu”. Šiuo metu konkurso dokumentai pateikti LVPA derinimui.

Planuojama projektą įgyvendinti iki 2007 m. sausio 02 d.

Įgyvendinus projekte numatytus rekonstravimo darbus planuojama pasiekti tokių rezultatų:

 • Siūlomų energijos taupymo priemonių įgyvendinimas Vilniaus licėjui leis sutaupyti apie 54% esamo norminio šilumos vartojimo, t.y. apie 698 MWh per metus, o tai sudarys apie 73 tūkst. Lt per metus;
 • Padidės esamų modernizuotų energetinių sistemų efektyvumas;
 • Bus pagerintos Licėjaus išorinių atitvarų šilumosaugos charakteristikos (apšiltinto stogo, naujų langų ir naujų įėjimo durų šilumos varžos atitiks tokios paskirties statiniams Lietuvos Respublikos Statybos techninių reglamentų keliamus reikalavimus);
 • Sumažėjęs energijos vartojimas, sumažins energijos gamybos neigiamą poveikį aplinkai;
 • Bus normalizuotos mikroklimato sąlygos Licėjaus patalpose (pagerinta darbo ir mokymosi aplinka);
 • Nauji sandarūs langai sumažins energijos vartojimą pastate bei sumažins Ozo gatvės skleidžiamo triukšmo dydį, patenkantį į Licėjaus pagrindinio fasado patalpas;
 • Bus padidinta pastato naudojimo sauga, prailginta pastato gyvavimo trukmė bei pagerinta pastato konstrukcijų fizinė būklė.

Įgyvendinus pagrindines energiją taupančias renovacijos priemones, Licėjui bus užtikrintas energijos tiekimo patikimumas ir stabilumas, energijos vartojimo efektyvumas. Licėjaus pastato išorinių atitvarų (stogo) šiluminis izoliavimas, langų ir įėjimo durų keitimas, pastato energetinių įrenginių atnaujinimas ir modernizavimas Licėjaus moksleiviams bei dirbantiems jame suteiks reikiamas mokymo(si), darbo ir komforto aplinkos sąlygas, priartins Licėjų prie Europos Sąjungos išsivysčiusių šalių tokios paskirties pastatams keliamų reikalavimų atitikimo.

Džiugu, kad 2006 metų rugsėjo pirmąją Vilniaus licėjus savo moksleivius sutiko ne tik naujais langais ir naujomis įėjimo durimis, tačiau ir naujai sumontuota pastato šildymo sistema, kuri suteiks jaukumo ir šilumos visu šaltuoju metų laikotarpiu.

Vilniaus licėjaus Administracija dėkoja įmonėms UAB “Hronas” ir UAB “Intista”, kurios gerai ir laiku atliko joms patikėtus Licėjaus renovacijos darbus.

Žinant ribotas mūsų šalies biudžeto švietimo įstaigoms galimybes, gauta Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė parama yra vienu iš svarbiausių įvykių Vilniaus licėjaus gyvenime.
(c) Vilniaus licėjus, Autoriai