Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus
direktoriaus 2019 m. gegužės 27 d.
įsakymu Nr. V1-55

 

 

VILNIAUS LICĖJAUS 2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

  I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus licėjus, įgyvendindamas korupcijos prevencijos programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537.
 2. Vilniaus licėjaus 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Vilniaus licėjuje (toliau – Licėjus).
 3. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir atviresnę Licėjaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.
 4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir informavimas.
 5. Pagrindinės Programoje vartojamos sąvokos:

5.1. korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

5.2. korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 1. Programa parengta 3 metų laikotarpiui ir įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo priemonių planą.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

 1. Vilniaus licėjus – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, įgyvendinama 2013 – 2022 metų valstybinės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
 2. Pagrindinė veikla – pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies, vidurinio ugdymo programos, tarptautinio bakalaureato diplomo programos ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas. Vykdydama pagrindines veiklas, licėjus išduoda pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, brandos  atestatus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, brandos atestatų (diplomų) priedus ir brandos atestatų dublikatus, pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriui.
 3. Direktorius, Licėjui skirto biudžeto asignavimų valdytojas, kasmet atsiskaito už ūkinę – finansinę veiklą Licėjaus tarybai, mokytojų tarybai ir tėvų bendruomenei. Licėjaus bendruomenė ir Licėjaus taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant Licėjaus biudžeto poreikį. Licėjaus veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, Licėjaus tarybai.
 4. Licėjaus direktorius ir jo įsakymu patvirtinta mokinių priėmimo komisija kasmet konkurso tvarka vykdo mokinių priėmimą į licėjų, užtikrinant skaidrų stojamojo egzamino vykdymą.
 5. Licėjaus interneto svetainėje skelbiama supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
 6. Kasmet mokslo metų eigoje, licėjaus mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai supažindinami su licėjaus direktoriaus patvirtintais tvarkų aprašais, dalis jų skelbiami licėjaus interneto svetainėje. Iki šiol atskira antikorupcinė programa Licėjuje nebuvo vykdoma.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslai:

13.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
13.2. užtikrinti skaidrų priėmimą į licėjų;
13.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą licėjuje;
13.4. ugdyti mokinių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

 1. Programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

14.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo administravimą;
14.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami licėjaus bendruomenei;
14.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą licėjuje;
14.4. skatinti mokinius būti aktyviais ir pilietiškais visuomenės nariais.

  IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 1. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

15.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
15.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
15.3. sąveikos – korupcijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
15.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

V. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

 1. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

16.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Licėjuje;
16.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
16.3. skundų, pateiktų Licėjaus direktoriui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu;
16.4. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.
16.5. bendruomenės nuomonės tyrimų rezultatais, parodančiais pasitikėjimą Licėjumi.

 VI. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 1. Už Programos įgyvendinimą atsakingas licėjaus direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris atsakingas už Programos įgyvendinimo organizavimą, korupcijos prevenciją ir kontrolę bei teikia pasiūlymus licėjaus direktoriui ir kitiems atsakingiems asmenims dėl įsakymų, sprendimų antikorupcinio vertinimo ir tobulinimo.
 2. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
 3. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą trims metams rengia darbo grupė, atsakinga už korupcijos prevenciją.
 4. Paskirtas asmuo pateikia Licėjaus direktoriui ataskaitą apie Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą kasmet iki gruodžio 30 d.
 5. Licėjaus prevencijos programą tvirtina licėjaus direktorius.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Programa įgyvendinama pagal licėjaus direktoriaus įsakymu patvirtintą Programos įgyvendinimo priemonių planą. Licėjaus direktorius arba jo įgaliotas asmuo kiekvienų metų pradžioje pateikia mokytojų tarybai ir Licėjaus tarybai Programos įgyvendinimo ataskaitą.
 2. Programa įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.
 3. Programa, Programos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai