Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

 

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO PROGRAMA

 

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa yra dvejų paskutiniųjų vidurinės mokyklos metų ugdymo programa, skirta 16–19 metų mokiniams. Dideli akademiniai reikalavimai, subalansuotas ugdymo planas, baigiamieji egzaminai padeda mokiniams tinkamai pasiruošti studijoms aukštojoje mokykloje ir tolesniam gyvenimui. Tarptautinio bakalaureato diplomą pripažįsta ir vertina geriausi pasaulio universitetai.
Tarptautinio bakalaureato organizacija (IBO) įkurta 1968 m. Ženevoje. Šiuo metu IBO priklauso 2580 mokyklų 134 pasaulio šalyse: jose dėstomos trijų pakopų ugdymo programos – pradinės mokyklos (IB Primary Years), pagrindinės mokyklos (IB Middle Years) ir diplomo (IB Diploma) programa.
Nuo pirmųjų veiklos metų IBO vadovaujasi ugdymo principais, kurie

 • yra pripažįstami tarptautiniu mastu ir remiasi įvairių pasaulio šalių ugdymo tradicijomis;
 • užtikrina pačių įvairiausių dalykų pasirinkimą, skatina kalbų, ypač gimtosios, mokymąsi;
 • skatina gilų mokomųjų dalykų suvokimą, o per integruotą pažinimo teorijos kursą padeda suvokti pažinimo esmę;
 • ugdo mokymosi įgūdžius, suteikia sąlygas individualiam ir grupiniam tiriamajam darbui;
 • moko pasaulio suvokimą pirmiausia sieti su savosios kultūros pažinimu;  
 • formuoja teigiamą požiūrį į mokymąsi,  skatina siekti aukštojo išsilavinimo;
 • vadovaujasi vieningu,  griežtu ir patikimu vertinimu, kurį pripažįsta geriausi pasaulio universitetai;
 • užtikrina visapusišką ugdymą, derina fizinius, protinius, emocinius ir etninius asmenybės ypatumus.

Šiais principais ir nuostatomis yra grindžiama Tarptautinio bakalaureato misija

Tarptautinio bakalaureato tikslas – ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Šiam tikslui IBO kartu su mokyklomis, vyriausybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis yra sukūrusi ir nuolat atnaujina  ugdymo programas, išsiskiriančias aukštais akademiniais reikalavimais ir patikimu vertinimu. Pagal šias programas dirbančių viso pasaulio Tarptautinio bakalaureato mokyklų mokiniai skatinami būti aktyviais, rūpestingais, visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis, pripažįstančiais, jog ir kitaip manantys gali būti teisūs.


 

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO MOKINIAI

Tarptautinis bakalaureatas siekia ugdyti plačių pažiūrų žmones, kad jie jaustųsi visos žmonių bendruomenės nariais, atsakingais už planetos išsaugojimą, ir padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį.

Tarptautinio bakalaureato mokiniai siekia būti

Smalsūs tyrinėtojai Žingeidūs, aktyvūs, savarankiški, siekiantys atrasti ir ištirti naujus dalykus; patiriantys mokymosi džiaugsmą. Jų noras nuolatos mokytis išliks visą gyvenimą.
Visapusiškai išprusę

Domisi įvairiomis žmogaus veiklos sritimis, įvairiais pasaulio reiškiniais ir procesais,  nagrinėja įvairius požiūrius ir vertinimus. Taip gilina savo žinias ir plečia akiratį.

Mąstantys

Kritinis mąstymas ir kūrybingumas jiems padeda išspręsti sudėtingas problemas, priimti pagrįstus ir etiškus sprendimus.

Lengvai bendraujantys

Priima informaciją ir reiškia mintis daugiau nei viena kalba, efektyviai ir noriai bendradarbiauja su kitais.

Principingi Laikosi moralės normų, elgiasi dorai, sąžiningai ir teisingai, gerbia kito asmens orumą, grupės ar bendruomenės nuomonę. Prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.
Atviri pasauliui Vertina tiek savo pačių kultūrą, papročius, asmeninę patirtį, tiek kitų individų ar bendruomenių nuostatas, vertybes ir tradicijas. Jiems įdomu išgirsti kitokią nuomonę, ją įvertinti. Taip jie praturtina savo patirtį ir tobulėja.
Rūpestingi Moka užjausti, gerbia kitų žmonių jausmus, supranta jų lūkesčius. Jaučia pareigą padėti kitiems.
Nebijantys rizikuoti Nebijo netikėtų situacijų, sumaniai ieško išeičių, mėgsta išbandyti naujas idėjas ir veiklą. Drąsiai gina savo požiūrį.
Visapusiški Suvokia, kad gerovę sau ir aplinkiniams sukurs siekdami protinės,  fizinės ir emocinės darnos.
Savikritiški Moka įvertinti savo mokymosi patirtį, suvokia savo stipriąsias puses ir trūkumus. Mokydamiesi tobulėja.

 


 

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMA LICĖJUJE

 

Licėjuje Tarptautinio bakalaureato diplomo (IB Diploma) programa dėstoma nuo 1997 metų. Licėjų sėkmingai baigė penkiolika IB klasės abiturientų laidų. Šiuo metu IB1 klasėje mokosi 39 mokiniai, o IB2 klasėje – 36 mokiniai.

UGDYMO PROGRAMA

IB ugdymo programą rengia Tarptautinio bakalaureato organizacija. Programą sudaro 6 dalykų grupės: 1) gimtoji kalba ir literatūra, 2) užsienio kalbos, 3) socialiniai mokslai, 4) gamtos ir taikomieji mokslai, 5) matematika, 6) pasirenkamieji dalykai.

Licėjaus IB klasėse dėstomi šie dalykai:

1 grupė

Lietuvių literatūra, anglų kalba ir literatūra

2 grupė

Anglų kalba

3 grupė

Istorija, psichologija, ekonomika, geografija

4 grupė

Biologija, fizika, chemija, aplinkos sistemos, kompiuterių mokslas

5 grupė

Matematika

6 grupė

Vokiečių, prancūzų kalba, antras dalykas iš 3 arba 4 grupės

Privaloma mokytis po vieną dalyką iš kiekvienos grupės, iš jų tris – aukštesniuoju lygiu, (HL), tris – standartiniu lygiu (SL). Aukštesniojo lygio kursui skiriama 240 valandų, standartinio – 150 valandų per dvejus metus.

Kiti trys privalomi IB diplomo programos komponentai yra pažinimo teorija (Theory of Knowledge), išplėstinis rašinys (Extended Essay) ir kūryba, sportas, socialinis darbas (Creativity, Activity, Service).

 • Pažinimo teorija – 100 valandų kursas, mokantis suvokti ir paaiškinti pažinimo esmę, kritiškai įvertinti skirtingus pažinimo būdus (juslinį suvokimą, emocijas, kalbą, protą) ir pažinimo sritis (etiką, gamtos ir socialinius mokslus, meną, matematiką ir istoriją).
 • Išplėstinis rašinys – savarankiškas mokslinis darbas – apie 4000 žodžių rašto darbas – rašomas vienerius metus; tiriamasis klausimas pasirenkamas iš kurio nors vieno studijuojamo dalyko
 • Kūrybai, sportui, socialiniam darbui skiriama po 2 – 3 val. per savaitę: kaip atsvara griežtiems akademiniams reikalavimams, ši programa leidžia mokiniams rinktis popamokinę veiklą pagal pomėgius bei gebėjimus. Mokiniai skatinami imtis iniciatyvos, dirbti grupėmis, vertinti savo galimybes bei pasiekimus, suvokti savo, kaip bendruomenės narių, atsakomybę.

UGDYMO PROCESAS

IB klasėse ugdymo procesas vyksta taip pat kaip ir Licėjaus klasėse, dirbančiose pagal nacionalinę programą. Mokslo metai skirstomi į pusmečius: vedami pusmečio, o mokslo metų pabaigoje – metiniai pažymiai. IB klasės mokiniai pirmųjų mokymosi metų pabaigoje laiko egzaminų sesiją, kurią sudaro visų šešių dalykų egzaminai; užduotis šiems egzaminams rengia dalykų mokytojai.

Vertinimas

Atsižvelgiant į kiekvieno dalyko ypatumus, mokiniai vertinami už žodinį atsakinėjimą, rašto darbus, projektinius bei eksperimentinius darbus per visus mokslo metus. Naudojama 7 balų vertinimo skalė.

Dėstomoji kalba

IB klasių dėstomoji kalba yra anglų kalba (išskyrus lietuvių kalbos pamokas). Mokomasi iš Jungtinėje Karalystėje leistų vadovėlių, skirtų IB mokykloms.
Lietuvių kalbos ir literatūros kursas dėstomas ir baigiamieji egzaminai laikomi pagal IBO parengtą programą.


BAIGIAMIEJI EGZAMINAI

Antrųjų mokymosi metų pabaigoje (gegužės mėn.) laikomi visų šešių dalykų baigiamieji egzaminai, kuriems užduotis rengia IBO Egzaminų ir vertinimo centras. Pagal IBO nustatytą grafiką, egzaminai vyksta vienu metu (gegužės mėn.) visose Šiaurės pusrutulio IB mokyklose. Kiekvieno dalyko baigiamąjį egzaminą sudaro dvi arba trys dalys.

Egzaminų darbus vertina išoriniai vertintojai, dirbantys įvairių šalių IB mokyklose arba universitetuose; jų vertinimai moderuojami ir galutiniai pažymiai patvirtinami IBO egzaminų ir vertinimų centre Kardife.

Visi darbai vertinami vadovaujantis vieningais IB vertinimo kriterijais; naudojama 7 balų skalė.

Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro atskirų egzamino dalių pažymiai bei vidinio vertinimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį vertina dalyko mokytojas) pažymys. Kiekvienas komponentas turi atitinkamą procentinę vertę, todėl galutinis pažymys nėra atskirų egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis.

Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įvertinimai ir papildomi balai už išplėstinį rašinį ir pažinimo teorijos rašinį. Diplomui gauti būtina surinkti mažiausiai 24 balus; didžiausia balų suma – 45.

Baigiamųjų egzaminų rezultatai skelbiami liepos 5 d.


 

MOKYKLOS BAIGIMO DOKUMENTAI

Tarptautinio bakalaureato diplomas (IB diploma) suteikiamas mokiniams, sėkmingai išlaikiusiems visus šešis baigiamuosius egzaminus ir gavusiems teigiamus pažinimo teorijos, išplėstinio rašinio ir visuomenei naudingo darbo įvertinimus.

Licėjaus IB klasę baigę mokiniai įgyja dvikalbį IB diplomą, suteikiantį teisę studijuoti aukštojoje mokykloje lietuvių ir anglų kalbomis.

Lietuvoje Tarptautinio bakalaureato diplomas yra prilyginamas brandos atestatui, o baigiamieji IB egzaminai – brandos egzaminams. IB egzaminų pažymiai konvertuojami į šimtabalę sistemą pagal Lietuvos švietimo ministerijos patvirtintas taisykles.

IB egzaminas
HL

Valstybinis
egzaminas

IB egzaminas
SL

Valstybinis
egzaminas

7

100

7

95

6

95

6

86

5

85

5

68

4

68

4

52 

3

36 

3

30

2

21

2

16

1

nėra atitikmens

1

nėra atitikmens

Informacija apie priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas pateikiama www.lamabpo.lt skyrelyje „Įgijusiems išsilavinimą užsienyje“.


MOKESČIAI

Visos IB organizacijai priklausančios mokyklos kasmet privalo mokėti nario mokestį – 7690 EUR kurį už Licėjaus IB klases sumoka savivaldybė. Egzaminų mokestį (640 EUR) IB organizacijai moka patys mokiniai antrųjų mokymosi metų rudenį (12 klasėje).

 


PRIĖMIMAS

Į IB klasę priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose. Priėmimo taisyklės bus paskelbtos Licėjaus tinklalapyje https://licejus.lt/admission 2018 m. sausio 8 d.


 

IB KLASIŲ MOKINIŲ BAIGIAMŲJŲ EGZAMINŲ REZULTATAI 

Mokyklos statistika

 

2015

2016

2017

Kandidatų skaičius

37

27

38

Vidutinė kandidato balų suma

35

35

35

Didžiausia balų suma

45

44

44

Vidutinis egzaminų balas

5.67

5.65

5.64

Egzaminų rezultatai 2015, 2016,  2017 metais   

Dalykas

Lygis

Kandidatų skaičius

Licėjaus vidutinis balas

Pasaulio mokyklų vidutinis balas

 

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

LITHUANIAN A: Lit

HL

11

9

11

6.18

6.56

6.27

5.93

5.85

5.89

LITHUANIAN A: Lit

SL

24

18

24

5.92

5.72

6.13

5.54

5.54

5.85

ENGLISH A: Lang &Lit

HL

8

6

9

5.25

5.00

5.33

5.09

5.05

4.96

ENGLISH A: Lang &Lit

SL

-

1

1

-

5.00

5.00

-

5.17

5.19

ENGLISH B

HL

27

20

28

6.07

6.35

6.28

5.72

5.70

5.72

GERMAN B

SL

4

-

6

5.75

-

6.33

5.16

-

5.13

FRENCH AB

SL

7

1

3

6.29

5.00

6.33

5.03

4.50

4.92

FRENCH B

SL

1

-

2

6.00

-

5.50

4.89

-

4.97

FRENCH B

HL

-

2

2

-

7.00

5.50

-

5.27

5.18

SPANISH AB

SL

-

7

-

-

5.71

-

-

5.10

-

HISTORY. EUROPE

HL

6

8

8

5.33

5.75

5.25

4.79

4.84

4.73

HISTORY

SL

-

-

2

-

-

6.00

-

-

4.61

PSYCHOLOGY

HL

2

-

-

5.50

-

-

4.67

-

-

PSYCHOLOGY

SL

6

11

11

4.33

5.18

5.55

4.36

4/32

4.35

ECONOMICS

HL

7

4

6

5.86

5.00

5.33

5.14

5.12

5.16

ECONOMICS

SL

3

3

7

6.33

6.33

5.57

4.66

4.64

4.74

GEOGRAPHY

HL

1

5

2

6.00

5.20

5.50

5.23

5.21

5.22

GEOGRAPHY

SL

14

5

10

5.93

5.00

5.60

4.69

4.71

4.81

BIOLOGY

HL

10

6

15

5.30

6.33

5.27

4.34

4.32

4.32

BIOLOGY

SL

8

3

-

5.75

5.67

 

4.25

4.24

-

CHEMISTRY

HL

10

11

17

4.80

5.55

5.06

4.49

4.47

4.49

CHEMISTRY

SL

11

6

3

5.36

5.17

5.33

4.05

3.93

3.96

PHYSICS

HL

4

5

11

5.25

4.80

5.55

4.69

4.60

4.65

PHYSICS

SL

6

7

-

5.67

4.29

 

4.19

4.04

-

COMPUTER SCIENCE

HL

4

1

1

5.50

4.00

6.00

4.38

4.25

4.17

COMPUTER SCIENCE

SL

2

1

4

5.00

3.50

5.25

4.12

3.73

3.77

MATHEMATICS

HL

17

12

19

5.12

4.42

5.05

4.43

4.46

4.73

MATHEMATICS

SL

20

17

19

5.37

5.35

5.00

4.44

4.38

4.38

Vilija Balčiūnaitė, IB klasių koordinatorė
Tel: 370 5 2775836
El. paštas: ib@licejus.lt


(c) Vilniaus licėjus, Autoriai