Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2011 m. lapkričio 18 d.
Įsakymu Nr. V1-24

(Vilniaus licėjaus direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr.V1-77 redakcija) 

 

VILNIAUS LICĖJAUS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Vilniaus licėjaus (toliau – Licėjus) Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V–579 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V–319 redakcija).
 2. Šis reglamentas apibrėžia VGK veiklos paskirtį, principus, sudarymą, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

II. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PASKIRTIS IR PRINCIPAI

 1. Komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 2. Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo licėjaus gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių ir problemų sprendimo būdų.
 3. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir šiuo Aprašu.
 4. Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

6.1. geriausių vaiko interesų prioritetiškumo. Priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, vadovaujamasi geriausiais vaiko interesais;

6.2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Kai sprendžiamas bet koks su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis išsakyti savo nuomonę, išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka, vaiko nuomonei skiriant deramą dėmesį;

6.3. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į jo amžių, brandą, individualius poreikius, gebėjimus, artimiausios aplinkos (šeimos) poreikius, galimybes, lūkesčius ir kitas svarbias aplinkybes;

6.4. visapusiškumo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingam įtraukiajam ugdymui, įvertinamas pagalbos poreikis vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) ir siekiama užtikrinti koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

6.5. konfidencialumo. Informacija, susijusia su sprendžiama vaiko ir jo šeimos problema, dalijamasi atsakingai – ji neskleidžiama ir neplatinama su vaiko atvejo sprendimu nesusijusiems asmenims;

6.6. ankstyvosios intervencijos. Siekiama kuo anksčiau atpažinti susirūpinimą keliančius vaiko elgesio požymius, užtikrinti reikalingos profesionalios, koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą laiku;

6.7. dinamiškumo. Kuriant ir plėtojant vaiko gerovę Licėjuje, siekiama atvirumo kaitai, naujų idėjų kūrimo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į besikeičiančius vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei visuomenės poreikius;

6.8. refleksyvumo. Nuosekliai apmąstoma ir aptariama Komisijos veikla, įsivertinama, mokomasi iš patirties bei pagrįstai formuluojami Licėjaus tikslai ir uždaviniai vaiko gerovės srityje;

6.9. veiklos integralumo. Rūpinantis vaikams saugia ir mokymuisi palankia aplinka, kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, užtikrinama siekiamų tikslų ir uždavinių, jų įgyvendinimą reglamentuojančių vidaus dokumentų, taikomų priemonių ir metodų dermė Licėjuje;

6.10. bendradarbiavimo. Vaiko gerovės licėjuje kūrimas ir palaikymas grindžiamas visų šiame procese dalyvaujančių bendruomenės narių bendra veikla ir tarpusavio pagalba.

 1. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.

III. KOMISIJOS SUDARYMAS. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS 

 1. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Licėjuje į Komisijos sudėtį įtraukiama: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, I-IV kurso klasių vadovai ar dalykų mokytojai, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir pagal galimybę tėvų tarybos atstovas. Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.
 2. Komisijos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių skiria, komisijos sudėtį ir jos darbo organizavimo tvarką tvirtina licėjaus direktorius.
 3. Komisija atlieka šias funkcijas:

10.1. remdamasi turimais licėjuje atliktų tyrimų ir(ar) apklausų bei veiklos įsivertinimo duomenimis atlieka Licėjaus ugdymosi aplinkos, jos saugumo, bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių klausimų analizę;

10.2. rūpinasi pozityvaus Licėjaus mikroklimato kūrimu ir pozityvių vertybių puoselėjimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus licėjaus direktoriui dėl saugios ir mokymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimo, kitų su vaiko gerove susijusių aspektų;

10.3. organizuoja licėjaus bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse licėjuje dirbantiems mokytojams;

10.4. gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, atlieka pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimą, prireikus, kreipiasi į pedagoginę psichologinę ar

švietimo pagalbos tarnybą dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos jiems skyrimo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

10.5. organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą, tariasi su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais dėl jos turinio, teikimo formos ir būdų;

10.6. pagal poreikį organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą;

10.7. kartu su ugdymo karjerai koordinatoriumi ar klasės vadovu pagal poreikį konsultuoja baigiamosios klasės mokinį, turintį specialiųjų ugdymosi poreikių, dėl jo tolesnio mokymosi (galias atitinkančios mokymosi programos parinkimo, mokymosi įstaigos parinkimo) ir pagal galimybes užtikrina sklandų perėjimą į kitą mokymosi įstaigą;

10.8. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;

10.9. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;

10.10. įvykus krizei Licėjuje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą licėjaus bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę licėjaus bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones;

10.11. bendradarbiauja su Licėjaus savivaldos institucijomis (licėjaus taryba, mokytojų taryba, mokinių savivalda ar tėvų komitetu) ir pagal poreikį su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi, Vilniaus miesto pedagoginės psichologinė tarnybos specialistais. vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, Vilniaus miesto 1-uoju policijos komisariatu, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija ir kitomis švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ar kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ir asmenimis;

10.12. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 1. Komisija turi teisę:

11.1. gauti iš licėjaus darbuotojų, valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą licėjaus funkcijoms atlikti ir sprendimams priimti;

11.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ir(ar) institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos, teritorinės policijos, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus, vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kt.);

11.3. kreiptis į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją, kai vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) neužtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas.

IV. VAIKO GEROVES KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Komisija kasmet tvirtina veiklos planą, kuris yra integrali licėjaus metinio veiklos plano dalis, nustatydama prioritetus, tikslus, įgyvendinimo priemones ir terminus, atsakingus asmenis. Už veiklos plano įgyvendinimą Komisija atsiskaito licėjaus direktoriui.
 2. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, pasitarimai ir kitos formos, reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti.
 3. Komisijos posėdžiai organizuojami ne rečiau per du mėnesius. Pasitarimai organizuojami pagal poreikį (bendrai situacijai licėjuje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubių veiksmų ir sprendimų reikalaujančiais atvejais ir kt.).
 4. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas įgaliotas komisijos narys.
 5. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Komisijos sprendimai priimami balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
 6. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Jei pasitarimo protokolas nerašomas, sprendimą pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.
 7. Einamųjų mokslo metų pradžioje Komisijos nariai pasiskirsto atsakomybėmis, pagal susitarimą ir(ar) kompetencijas koordinuoja konkrečias veiklos sritis licėjuje (įtraukiojo ugdymo, socialinio ir emocinio ugdymo, krizių valdymo, smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir kt.). Pasiskirstymas atsakomybėmis pridedamas prie posėdžio protokolo.
 8. Komisijos pirmininkas:

19.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

19.2. pasirašo komisijos sprendimus, kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;

19.3.atstovauja komisijai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;

19.4. atstovauja komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui;

19.5. paveda komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti.

 1. Komisijos sekretorius:

20.1. tvarko komisijos posėdžių medžiagą;

20.2. suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;

20.3. renka informaciją, kurios reikia komisijos veiklai vykdyti;

20.3. tvarko kitus dokumentus, susijusius su komisijos posėdžių organizavimu;

20.5 vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.

 1. Komisijos narys:

22.1. renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko gerovės užtikrinimu licėjuje susijusiais klausimais;

22.2. įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito Komisijai ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

22.3. pristato Komisijai Aprašo 19 punkte numatytos koordinuojamos veiklos situaciją ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

22.4. vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus, susijusius su Komisijos funkcijų atlikimu.

 1. Svarstant konkretaus vaiko atvejį:

25.1. į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir(ar) vaikas;

25.2. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne komisijos nariai gali dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti;

25.3. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu. Siekiant apsaugoti vaiką nuo galimo neigiamo poveikio ar jam vengiant dalyvauti Komisijos posėdyje, jo nuomonė gali būti išklausoma individualiai per atstovą ir pateikiama Komisijos posėdžio metu;

25.4. Komisijai priėmus sprendimą dėl mokymo(si) / ugdymo(si) ir (ar) švietimo pagalbos teikimo konkrečiam vaikui, sudaromas pagalbos vaikui planas, paskiriamas pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo, kuris kartu su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato siekiamus tikslus, suplanuoja jų įgyvendinimo žingsnius, atsakomybes ir periodiškus susitikimus teikiamos pagalbos rezultatams aptarti;

25.5. mokymo(si) / ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo metu ir jam pasibaigus Komisijoje įvertinamas teikiamos pagalbos veiksmingumas, aptariami jos vykdymo rezultatai su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojančiu asmeniu.

 1. Planuodama prevencijos ir intervencijos priemones, koordinuodama jų įgyvendinimą ir veiksmingumo vertinimą licėjuje bei rūpindamasi pozityvaus mikroklimato kūrimu, Komisija:

26.1. atlikusi licėjaus mokymosi aplinkos, jos saugumo, licėjaus bendruomenės narių tarpusavio santykių ir kitų su vaiko gerove susijusių aspektų analizę, identifikuoja aktualias problemas, apsauginius ir rizikos veiksnius, numato veiklos plane prioritetus ir priemones, už jų įgyvendinimą atsakingus licėjaus darbuotojus;

26.2. analizuoja ir vertina smurto ir patyčių, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos, kitų socialines ir emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų, prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo veiksmingumą Licėjuje, teikia siūlymus licėjaus direktoriui dėl švietimo ir mokslo ministro patvirtintų Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų vykdymo, prireikus, dėl naujų prevencijos programų pasirinkimo ar jų keitimo kitomis;

26.3. domisi inovacijomis prevencijos srityje, analizuoja jų taikymo galimybes licėjuje ir inicijuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą ar kitas veiklas, atitinkančias besikeičiančios visuomenės, vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius, skatinančias vaikų saviraiškų, aktyvų dalyvavimą licėjaus gyvenime, bendruomeniškumą ir humaniškus tarpusavio santykius;

26.4. analizuoja Licėjaus vidaus dokumentų turinį saugios ir ugdymui(si) palankios aplinkos ar kitais su vaiko gerove susijusiais aspektais, teikia siūlymus licėjaus direktoriui dėl jų tobulinimo.

 1. Įvykus krizei licėjuje, Komisija:

27.1. įvertina krizės aplinkybes ir numato krizės valdymo veiksmus, vadovaujantis Licėjaus krizių valdymo tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V1-18;

27.2. parengia informaciją apie krizę licėjaus bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai;

27.3. apie situaciją informuoja licėjaus bendruomenę, Vilniaus miesto savivaldybės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrąjį ugdymo skyrių, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugą užtikrinančią instituciją savivaldybėje ir kt.;

27.4. įvertina licėjaus bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja licėjaus bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.
 2. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi Licėjuje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo.

_________________________________________

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai