Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
Apie · Mokytojai · Administracija · Kiti darbuotojai · Istorija · TB · Renginiai · Savivalda · Dokumentai · Renovacija

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2018 m. birželio 11 d.
įsakymu Nr. V1-69

 

VILNIAUS LICĖJAUS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus licėjausnaudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2010, Nr.:101-5226), nustato bendrą naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. Bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra licėjaus turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
 3. Naudotis biblioteka turi teisę visi licėjaus mokiniai, bendruomenės nariai.
 4. Bibliotekos darbo laiką tvirtina licėjaus direktorius.
 5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas, teikiama vartotojui nemokamai.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje. 

II. VARTOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 1. Vartotojų aptarnavimo sąlygos (paslaugos prieinamos laisvai ir tik užsiregistravus, panaudos terminai, pratęsimo galimybės ir kt.) nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką.
 2. Registruodamiesi į biblioteką asmenys pateikia tapatybę patvirtinantį dokumentą, iš kurio bibliotekininkas išrašo žinias, reikalingas skaitytojo formuliarui užpildyti.Mokiniai į biblioteką registruojami pagal patvirtintus klasių sąrašus.
 3. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su Taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.
 4. Skaitytojas formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį. Juos grąžinus, tokia pat tvarka skaitytojo formuliare pasirašo bibliotekininkas.
 5. Spaudiniai, informacinė literatūra bei kiti dokumentai, esantys skaitykloje, į namus neišduodami, jais galima naudotis tik skaitykloje.
 6. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai.

III. VARTOTOJO IR LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 1. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

12.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

12.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis. Apsilankęs bibliotekoje, elektorinėmis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą;

12.3. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą;

12.4. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;

12.5. darbui prie kompiuterių pirmumo teisę turi:

12.5.1. mokytojai, norintys vesti pamoką, neformaliojo ugdymo užsiėmimus;
12.5.2. mokiniai su mokytojo rekomendacija;
12.5.3. mokiniai, atliekantys projektus, rašantys referatus ir kt.;

12.6. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis (rinkti informaciją internete, įsirašyti informaciją į bet kurią kompiuterinę laikmeną jeigu mokinys atėjo su konkrečia mokytojo užduotimi, elektroniniu paštu naudotis tik mokymosi tikslais);

12.7. jei skaitykloje vyksta renginys, organizatoriaus reikalavimu, kitiems lankytojams dirbti prie kompiuterių neleidžiama.

 1. Vartotojas privalo:

13.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

13.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į išduotų dokumentų apskaitą (formuliarus);

13.3. laiku grąžinti gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

13.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

13.5. pasikeitus asmens duomenims (vardui, pavardei ar kt.) nedelsiant informuoti bibliotekininką;

13.6. baigus darbą kompiuterizuotą darbo vietą palikti tvarkingą.

 1. Vartotojui draudžiama:

14.1. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

14.2. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

14.3. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu bibliotekos patalpose.

 1. Vartotojo atsakomybė:

15.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (vadovėlius, mokymo priemones, knygas) (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi taisyklėse nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais:

15.1.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka (iš reikalingų knygų sąrašo) arba atlyginti dviguba jo rinkos kaina;
15.1.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

15.2. mokinys, nutraukęs mokymo sutartį, ar darbuotojas nutraukęs darbo sutartį, privalo atsiskaityti su biblioteka. Mokiniai turimus vadovėlius (mokymo priemones) grąžina juos išdavusiems mokytojams, ar bibliotekininkui;

15.3. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, mokyklos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Biblioteka turi šias teises:

16.1. parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

16.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;

16.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (vadovėlius, mokymo priemones, kt. leidinius) (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo ir išdavimo tvarką;

16.4. vartotojui į namus išduoti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, mokomąją literatūrą (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) išduoti vieneriems mokslo metams;

16.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ar ypač paklausiems dokumentams (įrangai);

16.6. naujai gautus, didelę paklausą turinčius leidinius išduoti ne ilgesniam kaip 10  dienų laikotarpiui. Žinynus, enciklopedijas, žodynus ir kt. informacinę literatūra išduoti naudotis tik skaitykloje;

16.7. informuoti klasių vadovus, licėjaus administraciją apie vartotojus, negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

16.8. licėjaus administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos, aptarnavimo sąlygų;

16.9. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su licėjaus direktoriumi.

 1. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

17.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

17.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

17.3. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti Vilniaus licėjaus vadovėliais ir mokymo priemonėmis aprūpinimo tvarkos aprašą ir naudojimosi biblioteka taisykles;

17.4. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

____________________________

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai