Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
Stojimo tvarka : · į I licėjaus klasę · į Tarptautinio bakalaureato klasę · Priėmimo komisija · Priėmimo komisijos posėdžiai ·

2017 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ TVARKA


Priėmimo tvarka į Vilniaus licėjų organizuojama vadovaujantis 2017 m. sausio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-794 (10.2 ir 13 p.).


PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1-17

 

PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ TVARKA


I. Priėmimas į I licėjaus klasę


 1. Į licėjaus I klasę priimami mokiniai, baigę aštuonias klases ir gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
 2. Prašymą laikyti stojamąjį egzaminą į licėjaus I klasę reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki balandžio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas
 3. Stojantieji, pateikę prašymą, nuo balandžio 19 d. iki balandžio 26 d. privalo atvykti į Vilniaus licėjaus raštinę (204 kab.) nuo 14.00 iki 16.30 val. su asmens dokumentu ir pasiimti stojančiojo identifikavimo numerį, kuris, atvykus į egzaminą, nurodys jo laikymo vietą, ir kodą, su kuriuo bus galima licėjaus internetinės svetainės puslapyje sužinoti egzamino rezultatą.
 4. Neturint identifikavimo numerio ir kodo stojamojo egzamino laikyti negalima.
 5. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas egzaminas, kurį sudaro šeši mokomieji dalykai: lietuvių kalba (30 taškų), matematika (30 taškų), istorija (15 taškų), geografija (15 taškų), biologija (15 taškų) ir fizika (15 taškų).
 6. Su egzamino programomis galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje licejus.lt
 7. Egzamino trukmė yra 3 val. (180 min.). Pirmąją egzamino dalį sudaro lietuvių kalbos (45 min.), istorijos ir geografijos (45 min.) užduotys. Antrąją egzamino dalį sudaro matematikos (45 min.), biologijos ir fizikos (45 min.) užduotys. Tarp pirmosios ir antrosios egzamino dalies yra 30 min. pertrauka.
 8. Priėmimo komisija po egzamino nustato atskirų mokomųjų dalykų išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno mokomojo dalyko minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.
 9. Konkurso balą sudaro išlaikyto stojamojo egzamino šešių mokomųjų dalykų surinktų taškų suma.
 10. 2016–2017 m. Vilniaus miesto ir nacionalinių olimpiadų (lietuvių kalbos, matematikos, informatikos, fizikos ir gamtos mokslų) laimėtojams pridedama taškų: už I vietą – 6, už II – 4, už III – 2. Skaičiuojamas tik vienas geriausias laimėjimas, kuris pateikiamas su prašymu laikyti stojamąjį egzaminą.
 11. Egzaminas vyks balandžio 29 d. (šeštadienį). Pradžia 9.00 val.
 12. Mokiniai, atėję į egzaminą, turi pateikti mokinio pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 13. Egzamino rezultatai skelbiami gegužės 12 d. internetinės svetainės puslapyje licejus.lt
 14. Atvirų durų diena – kovo 18 d. (šeštadienį) 10.00 val. aktų salėje.

 

II. Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

 

 1. Į tarptautinio bakalaureato klasę konkurso tvarka priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.
 2. Prašymą laikyti stojamuosius egzaminus į tarptautinio bakalaureato klasę ir pažymą patvirtinančią I pusmečio pažymius reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas (klasių sąraše rinktis III gimnazijos klasę).
 3. Vilniaus licėjaus mokiniai, pageidaujantys laikyti stojamuosius egzaminus į tarptautinio bakalaureato klasę, pateikia prašymą licėjaus direktoriui nuo kovo 1 d. iki gegužės 5 d.
 4. Stojantieji, pateikę prašymą, nuo gegužės 8 d. iki gegužės 11 d. privalo atvykti į Vilniaus licėjaus raštinę (204 kab.) nuo 14.00 iki 16.30 val. su asmens dokumentu ir pasiimti stojančiojo identifikavimo numerį, kuris, atvykus į egzaminą, nurodys jo laikymo vietą, ir kodą, su kuriuo bus galima licėjaus internetinės svetainės puslapyje sužinoti egzaminų rezultatus.
 5. Neturint identifikavimo numerio ir kodo stojamojo egzamino laikyti negalima.
 6. Be stojamųjų egzaminų į tarptautinio bakalaureato klasę priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years progamme) ir turintys šios programos baigimo sertifikatą, išduotą IBO organizacijos (IB Middle Years Programme certificate). (Žr. Middle Years Programme - External assessment and recognition - MYP Assessment, www.ibo.org)Prašymus priimti į tarptautinio bakalaureato klasę reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas
 7. Stojantieji į tarptautinio bakalaureato klasę laiko du egzaminus: anglų kalbos (60 taškų) ir matematikos (60 taškų). Kiekvieno egzamino trukmė 90 min.
 8. Egzaminų užduotys rengiamos remiantis pagrindinio ugdymo programomis.
 9. Su egzaminų programomis ir užduočių pavyzdžiais galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje licejus.lt.
 10. Priėmimo komisija po egzaminų nustato kiekvieno egzamino išlaikymo minimalią taškų sumą. Egzaminas, įvertintas mažesne nei minimali taškų suma, laikomas neišlaikytu.
 11. Bendrą konkurso balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma ir 10 klasės I pusmečio lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos pažymių vidurkis.
 12. Stojančiųjų iš užsienio mokyklų konkursinį balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma ir 10 klasės I pusmečio pažymių, konvertuotų į dešimtbalę sistemą, vidurkis.
 13. Priėmimo komisija pagal surinktą konkursinį balą nustato priimtų į tarptautinio bakalaureato klasę mokinių sąrašą ir kandidatų, kurie bus kviečiami į pokalbį, sąrašą.
 14. Su pokalbio klausimais ir jo vertinimo kriterijais galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje licejus.lt.
 15. Egzaminai vyks gegužės 13 d. (šeštadienį). Egzaminų pradžia 10.00 val.
 16. Mokiniai, atėję laikyti egzaminų, turi pateikti mokinio pažymėjimą arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 17. Egzaminų rezultatai ir priimtų mokinių bei kandidatų sąrašai skelbiami gegužės 24 d. licėjaus internetinės svetainės puslapyje licejus.lt.
 18. Mokiniams, kurie 2016–2017 m. m. mokosi užsienio mokyklose, egzaminai vyks liepos 3 d. (pirmadienį). Prašymą laikyti stojamuosius egzaminus į tarptautinio bakalaureato klasę ir pažymą patvirtinančius I pusmečio pažymių reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Šie mokiniai bus priimti į tarptautinio bakalaureato klasę, jeigu jų surinktas konkursinis balas bus ne žemesnis nei priimtų mokinių konkursinis balas.
 19. Atvirų durų diena – kovo 18 d. (šeštadienį) 12.00 val.

 

 

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai