Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
Stojimo tvarka : · į I licėjaus klasę · į Tarptautinio bakalaureato klasę · Priėmimo komisija · Priėmimo komisijos posėdžiai ·

 

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V1-11

 

Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

 1. Į tarptautinio bakalaureato klasę konkurso tvarka priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.
 2. Stojamieji egzaminai vyks balandžio 28 d.
 3. Mokiniams, kurie 2017–2018 m. m. mokosi užsienio mokyklose, stojamieji egzaminai vyks liepos 9 d.
 4. Be stojamųjų egzaminų priimami mokiniai, baigę tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (IB Middle Years progamme) mokyklose, kurios vykdo MYP eAssessment egzaminus (Žr. www.ibo.org Middle Years Programme - External assessment and recognition – Assessment and exams).
 5. Prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę ir pažymą patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro pažymius reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas (klasių sąraše rinktis III gimnazijos klasę).
 6. Vilniaus licėjaus mokiniai prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę pateikia licėjaus direktoriui nuo kovo 1 d. iki kovo 31d.
 7. Stojantieji, kurie laikys egzaminus balandžio 28 d., nuo balandžio 23 d. iki balandžio 26 d. privalo atvykti į Vilniaus licėjaus raštinę (204 kab.) nuo 14.00 iki 17.00 val. su asmens dokumentu ir pasiimti stojančiojo identifikavimo numerį, kuris, atvykus į egzaminą, nurodys jo laikymo vietą, ir kodą, su kuriuo bus galima licėjaus internetinės svetainės puslapyje sužinoti egzaminų rezultatus.
 8. Neturint identifikavimo numerio ir kodo stojamojo egzamino laikyti negalima.
 9. Stojantieji, kurie laikys egzaminus liepos 9 d., privalo apie tai pranešti elektroniniu paštu adresu ib@licejus.lt nuo balandžio 1 d. iki balandžio 19 d.
 10. Stojantieji į tarptautinio bakalaureato klasę laiko du egzaminus: anglų kalbos (60 taškų) ir matematikos (60 taškų). Kiekvieno egzamino trukmė 90 min.
 11. Egzaminų užduotys rengiamos remiantis pagrindinio ugdymo programomis.
 12. Su egzaminų programomis ir užduočių pavyzdžiais galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt.
 13. Priėmimo komisija po egzaminų nustato kiekvieno egzamino išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno egzamino minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.
 14. Bendrą konkurso balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma ir 10 klasės I pusmečio arba II trimestro lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos pažymių vidurkis.
 15. Stojančiųjų iš užsienio mokyklų konkursinį balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma ir 10 klasės I pusmečio pažymių, konvertuotų į dešimtbalę sistemą, vidurkis.
 16. Priėmimo komisija pagal surinktą konkursinį balą nustato priimtų į tarptautinio bakalaureato klasę mokinių sąrašą ir kandidatų, kurie bus kviečiami į pokalbį, sąrašą.
 17. Su pokalbio klausimais ir jo vertinimo kriterijais galima susipažinti licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt.
 18. Egzaminų, kurie vyks balandžio 28 d., rezultatai ir priimtų mokinių bei kandidatų sąrašai skelbiami gegužės 15 d. licėjaus internetinės svetainės puslapyje www.licejus.lt.
 19. Egzaminų, kurie vyks liepos 9 d., rezultatai skelbiami liepos 12 d. Į tarptautinio bakalaureato klasę bus priimti mokiniai, kurie surinks konkursinį balą ne žemesni nei priimti mokiniai.
 20. Atvirų durų diena – kovo 17 d. (šeštadienį) 12.00 val.

 

 

 

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai