Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 2% parama Licėjui English resumé
Ugdymo procesas 2017/2018 m.m. · Egzaminų sesijos laikymo taisyklės · Mokinių elgesio taisyklės · Pamokų laikas


 

Egzaminų sesijos laikymo taisyklės

2018 m. sesijos tvarkaraštis

I kursas

Kovo 28 – 30 d.

Lietuvių kalba.
Matematika.

II kursas

Kovo 28 – 30 d.

Užsienio kalba (1-oji).
Pasirenkamas egzaminas, kuris turi atitikti pasirinktą mokytis III klasėje dalyką išplėstiniu kursu. Galima rinktis iš šių mokomųjų dalykų: fizikos, chemijos, biologijos ir istorijos.

III kursas

Kovo 26 – 30 d.

Lietuvių kalba ir literatūra.
Trys pasirenkamieji egzaminai iš mokomųjų dalykų, kuriuos mokinys mokosi išplėstiniu kursu ir užsienio kalbų B1/B2 lygio.

IV kursas

Vasario 5 – 9 d.

Lietuvių kalba ir literatūra.
Trys pasirenkamieji egzaminai, kurie turi atitikti pasirinktus brandos egzaminus.

Tarptautinis bakalaureatas
I kursas

Gegužės 30 – birželio 8 d.

Privaloma laikyti šešis egzaminus, kurie turi atitikti pasirinktus mokomuosius dalykus.

Tarptautinis bakalaureatas
II kursas

Kovo 19 – kovo 28 d.

Privaloma laikyti šešis egzaminus, kurie turi atitikti pasirinktus mokomuosius dalykus.

Egzaminų sesijos organizavimo tvarka

1. Sesijos tikslas yra nustatyti mokinių pasiekimų lygius, įvertinti jų pažangą, susisteminti dalyko žinias bei formuoti egzaminų laikymo įgūdžius.
2. Egzaminų sesijos metu pamokos nevyksta.
3. Sesijos egzaminus privalo laikyti visi mokiniai.
4. Sesijos egzaminų perlaikyti negalima.
5. Mokiniai, nelaikę sesijos egzaminų dėl pateisinamų priežasčių, privalo juos laikyti administracijos nustatytu laiku.
6. Su sesijos egzaminų reikalavimais ir tvarka mokiniai supažindinami ne vėliau kaip trys savaitės iki sesijos pradžios.
7. II – IV klasių mokiniai egzaminus privalo pasirinkti iki sesijos likus dviem savaitėms.
8. IV ir TB2 klasių mokiniams yra organizuojami bandomieji egzaminai. Jų įvertinimai prilyginami kontrolinio darbo pažymiui.
9. I – III, TB1 klasių mokiniams metinis mokomojo dalyko pažymys vedamas iš I ir II pusmečio bei egzamino pažymių.
10. Egzaminų sesijos rezultatai skelbiami elektroniniame dienyne.

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai