Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
· Ugdymo procesas 2019/2020 m.m. · Egzaminų sesijos laikymo taisyklės · Mokinių elgesio taisyklės · Dokumentai


 

Egzaminų sesijos laikymo taisyklės

2020 m. sesijos tvarkaraštis

I kursas

Birželio 1 – 5 d.

1-osios užsienio kalbos (anglų) ir
pasirenkamas socialinių mokslų (istorijos arba geografijos) egzaminas.

II kursas

Birželio 1 – 5 d.

2-osios užsienio kalbos (vokiečių arba prancūzų) ir pasirenkamas gamtos mokslų (biologijos, chemijos arba fizikos) egzaminas.

III kursas

Birželio 1 – 5 d.

Lietuvių kalba ir literatūra.
Trys pasirenkamieji egzaminai iš mokomųjų dalykų, kuriuos mokinys mokosi išplėstiniu kursu ir užsienio kalbų B1/B2 lygio.

IV kursas

Vasario 3 – 7 d.

Bandomieji lietuvių kalbos ir literatūros
bei trys pasirenkamieji egzaminai, kurie atitinka mokinio pasirinktus brandos egzaminus.

Tarptautinis bakalaureatas
I kursas

Birželio 3 – 12 d.

Privaloma laikyti šešis egzaminus, kurie turi atitikti pasirinktus mokomuosius dalykus.

Tarptautinis bakalaureatas
II kursas

Kovo 16 – 25 d.

Privaloma laikyti šešis egzaminus, kurie turi atitikti pasirinktus mokomuosius dalykus.

Egzaminų sesijos organizavimo tvarka

1. Sesijos tikslas yra nustatyti mokinių pasiekimų lygius, įvertinti jų pažangą, susisteminti dalyko žinias bei formuoti egzaminų laikymo įgūdžius.
2. Egzaminų sesijos metu pamokos nevyksta.
3. Sesijos egzaminus privalo laikyti visi mokiniai.
4. Sesijos egzaminų perlaikyti negalima.
5. Mokiniai, nelaikę sesijos egzaminų dėl pateisinamų priežasčių, privalo juos laikyti administracijos nustatytu laiku.
6. Su sesijos egzaminų reikalavimais ir tvarka mokiniai supažindinami ne vėliau kaip trys savaitės iki sesijos pradžios.
7. II – IV klasių mokiniai egzaminus privalo pasirinkti iki sesijos likus dviem savaitėms.
8. IV ir TB2 klasių mokiniams yra organizuojami bandomieji egzaminai. Jų įvertinimai prilyginami kontrolinio darbo pažymiui.
9. I – III, TB1 klasių mokiniams metinis mokomojo dalyko pažymys vedamas iš I ir II pusmečio bei egzamino pažymių.
10. Egzaminų sesijos rezultatai skelbiami elektroniniame dienyne.

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai