Licėjaus gyvenimas Pasiekimai Apie Licėjų Kaip įstoti? Ugdymo procesas Paramos fondas 1,2% parama Licėjui English resumé
· Ugdymo procesas 2020/2021 m.m. · Egzaminų sesijos laikymo taisyklės · Mokinių elgesio taisyklės · Dokumentai

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2020 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. V1-50

  

UGDYMO PROCESO NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO
VILNIAUS LICĖJUJE TVARKA

 

 Ugdymo proceso nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus licėjuje (toliau – Licėjus) tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 30-2065/20 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas“.

 I. MOKINIŲ, DARBUOTOJŲ IR MOKINIUS ATLYDINČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS

1. Įpareigojama licėjaus darbuotojus, asmenis, atlydinčius mokinius, tarp jų ir pedagogus,  bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, klasėse), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujančius pilnamečius trečiuosius asmenis (pvz., tėvus (globėjus, rūpintojus), kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukes). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, šiuo atveju gali būti pasirenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

2. Licėjuje sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams ar tretiesiems asmenims matuotis kūno temperatūrą bekontakčiu prietaisu prie centrinio įėjimo.

3. Maksimaliai ribojamas pašalinių asmenų patekimas į licėjų, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui. Taip pat ribojamas mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į pastato vidų.

4. Draudžiama į licėjų atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija bei kartu su jais gyvenantiems asmenims, izoliacijos laikotarpiu.

5. Draudžiama į licėjų atvykti asmenims, turintiems karščiavimą (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

6. Mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant yra izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų.

7. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti licėjų ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

8. Licėjaus darbuotojai, mokiniai ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti licėjaus administraciją apie darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytą COVID-19 ligą. Gavus šią informaciją Licėjus apie tai nedelsiant informuoja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauja su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją, taip pat priima sprendimą dėl klasių / grupių / srautų nuotolinio mokymosi.

9. Atsižvelgiant į sveikatos būklę, asmenys, kuriems taikoma izoliacija, ugdymo procese dalyvauja nuotoliniu būdu.

10. Mokiniai neturi turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

11. Mokiniai, mokytojai ir darbuotojai privalo laikytis asmens higienos reikalavimų.

 

II. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

12. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.

13. Rugsėjo 1-osios šventė I kursui ir TB1 mokiniams vyks 10.00 val. licėjaus kiemelyje. II-IV ir TB2 klasių mokiniams rugsėjo 1-osios šventė vyks 12.00 val. atskiruose kabinetuose.

14. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai su administracijos atstovais, švietimo pagalbos specialistais, mokytojais yra organizuojami nuotoliniu būdu arba lauke. Klasės mokinių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai organizuojami licėjuje tik išimties atvejais ir iš anksto užsiregistravus bei suderinus savo atėjimo laiką. Susitikimo metu būtina dėvėti kaukę.

15. I ir II klasių pamokos vyks pirmame aukšte klasei priskirtame kabinete. III, IV ir TB klasių pamokos vyks antrame ir trečiame aukštuose.

16. Mokinių srautų judėjimas licėjaus patalpose nurodytas licėjaus patalpų naudojimo schemoje (1 priedas).

17. Mokiniams pamokose dėvėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemones neprivaloma, tačiau jos yra rekomenduojamos bendrosiose erdvėse. 

18. Mokytojai, jei tarp mokytojo ir mokinių yra galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 metrų atstumą, gali dirbti be apsaugos priemonių. Tačiau pamokos metu, kai mokytojai konsultuoja mokinius ir nėra išlaikomas 2 metrų atstumas, jiems būtina dėvėti veido apsaugos priemones.

19. Ribojamas ugdymo metu dalijimasis ugdymo priemonėmis. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo.

20. Maksimaliai turi būti išnaudojama galimybė fizinio ugdymo pamokas organizuoti lauke.

21. Pasibaigus pamokai, mokiniai turi išeiti iš kabineto, o mokytojas privalo atidaryti kabineto langus.

22. Per pertraukas mokiniai turi būti savo aukšto koridoriuose.

23. Pertraukų metu kiekviename aukšte budi mokytojai pagal nustatytą budėjimo grafiką.

24. Mokiniams iki pamokų pabaigos negalima išeiti iš licėjaus.

 

III. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

 

25. Mokiniai pietauja licėjaus valgykloje ilgosios pertraukos metu klasėms skirtu laiku: I–II klasių  ilgoji pertrauka nuo 10.35 val. iki 11.15 val., III–IV ir TB klasių ilgoji pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.10 val.

26. Klasės pietauja tokia tvarka:

26.1. I klasės  nuo 10.35 val. iki 10.55 val.;

26.2. II klasės nuo 10.55 val. iki 11.15 val.;

26.3. IV ir TB2 nuo 11.30 val. iki  11.50 val.;

26.4.  III ir TB nuo 1 klasės 11.50 val. iki 12.10 val.

27. Atsineštą iš namų maistą galima valgyti tik valgykloje pagal klasėms nurodytą pietų tvarką.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Pasikeitus teisės aktams, keičiami ir šios Tvarkos atitinkami punktai.

29. Tvarkos įgyvendinimą bei priežiūrą vykdo Licėjaus direktorius.

_____________________________________

(c) Vilniaus licėjus, Autoriai