PATVIRTINTA
 Vilniaus licėjaus direktoriaus
2020 m. gruodžio 30 d.
                                                                                                           įsakymu Nr. V1-98

 

VILNIAUS LICĖJAUS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKO, DALYKO KURSO AR DALYKO MODULIO PASIRINKIMO IR KEITIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus licėjaus (toliau – Licėjus) vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio pasirinkimo ir keitimo  tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą mokinių individualaus ugdymo plano sudarymo bei dalyko, dalyko kurso ar modulio pasirinkimo ir keitimo tvarką.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1309 ir Licėjaus 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planu, patvirtintu direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-77.

 

II. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO DALYKO, DALYKO KURSO, DALYKO MODULIO PASIRINKIMO AR KEITIMO TVARKA

3. Apie Licėjuje teikiamas vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo galimybes II klasių mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir klasių vadovai supažindinami einamųjų mokslo metų vasario mėn.

4. Vidurinio ugdymo programos dalykus, dalykų kursus, dalykų modulius mokiniai renkasi II klasėje iki einamųjų mokslo metų kovo 15 d. ir klasės vadovams pateikia parengtą nustatytos formos individualų ugdymo planą. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas dvejiems metams.

5. Sudarytą individualų ugdymosi planą galima koreguoti iki einamųjų metų birželio 10 d. apie tai informuojant klasės vadovą ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

6. Mokinių individualūs ugdymo planai tvirtinami licėjaus direktorius įsakymu einamųjų metų rugsėjo mėn. pradžioje.

7. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, sudaroma galimybė koreguoti individualų ugdymo planą: keisti/pasirinkti mokomuosius dalykus, jų kursus arba dalykų modulių programas.

7.1. III klasių mokiniai gali pasirinkti arba keisti dalyko/dalyko modulio programas, dalyko kursą I pusmečio ir(ar) mokslo metų pabaigoje;

7.2. IV klasių mokiniai gali daryti individualaus ugdymo plano pakeitimus tik I pusmečio pabaigoje. Galima keisti dalyko programos kursą ar dalyko modulį, atsisakyti dalyko ar dalyko modulio, nerekomenduojama pasirinkti naują mokomąjį dalyką. Išimtinais atvejais II pusmetyje leidžiama mokiniui atsisakyti dalyko ar dalyko modulio;

7.3. Išimtinais atvejais mokinys individualų ugdymo planą gali koreguoti mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 5 d., atsižvelgiant į jau sudarytą tvarkaraštį.

8. III–IV klasių mokinys, nusprendęs keisti savo individualų ugdymo planą, rašo prašymą (1 priedas) direktoriaus pavaduotojui ugdymui, nurodydamas apsisprendimo priežastis. I pusmečio pabaigoje prašymai teikiami iki sausio 10 d., II pusmečio pabaigoje – iki gegužės 10 d.

9. Mokinio prašymas dėl individualaus plano keitimo yra tenkinamas, jeigu po pakeitimų mokiniui susidaro ne mažiau kaip 28 ir ne daugiau kaip 35 valandos per savaitę, taip pat ne mažiau kaip 8 bendrojo ugdymo dalykai (dalykų moduliai neįskaitomi į ugdymo dalykų skaičių).

10. Apie savo apsisprendimą pasirinkti/keisti mokomuosius dalykus, jų kursus ar dalyko modulius mokinys informuoja dalyko mokytojus ir suderina dėl programų skirtumų atsiskaitymo.

III. ATSISKAITYMŲ VYKDYMO TVARKA

11. Mokinių individualaus ugdymo plano pakeitimai ir atsiskaitymo už naujai pasirinkto dalyko, dalyko kurso programos skirtumus data tvirtinama direktoriaus įsakymu.

12. Atsiskaityti už pasirinktas dalykų programas ir jų skirtumus būtina mokiniui, kuris keičia dalyko programos bendrąjį kursą į išplėstinį kursą/yra pasirinkęs naujo dalyko programą. Už pasirinko dalyko modulio programą laikyti įskaitos nereikia.

13. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, atsiskaityti už dalykų programos skirtumus nereikia.

14. Atsiskaitymui už dalyko programos ar kurso programos skirtumus mokinys ruošiasi savarankiškai iki dalyko mokytojo nurodytos datos.

15. Mokinio dalyko pusmečio/metiniu įvertinimu, priklausomai nuo to, už kokį laikotarpį atsiskaitoma, laikomas įskaitos pažymys, kuriuo yra įvertinti atsiskaitymai už dalyko programą ar jos skirtumus.

16. Mokiniui, be pateisinamų priežasčių laiku neatsiskaičius už naujo dalyko programą ar dalyko programų skirtumus, įvertinimas prilyginamas žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“.

17. Jeigu pasirinkto dalyko programos mokinys nebaigia ir nepasiekia joje numatytų pasiekimų – laikoma, kad jis jo nesimokė.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Klasių vadovai atlieka mokinių individualaus ugdymo plano parengimo, dalykų pasirinkimo ar keitimo priežiūrą (patikrina mokinių individualius ugdymo planus, parengia klasės mokinių dalykų pasirinkimo suvestinę, ją patikslina I ir II pusmečių pradžioje bei II pusmečio pabaigoje). Apie nustatytus neatitikimus informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

19. Klasės vadovai mokinius su šia Tvarka supažindina iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.

20. Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų, išsiaiškinus situaciją su mokiniu, klasės vadovu/dalyko mokytoju ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui, sprendimus priima Licėjaus direktorius.

21. Tvarka gali būti keičiama vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais bei kitais teisės aktais.

___________________________________