Egzaminų sesijos organizavimo tvarka

Egzaminų sesijos organizavimo tvarka

 1. Sesijos tikslas yra nustatyti mokinių pasiekimų lygius, įvertinti jų pažangą, susisteminti dalyko žinias bei formuoti egzaminų laikymo įgūdžius.
 2. Egzaminų sesijos metu pamokos nevyksta.
 3. Sesijos egzaminus privalo laikyti visi mokiniai.
 4. Sesijos egzaminų perlaikyti negalima.
 5. Mokiniai, nelaikę sesijos egzaminų dėl pateisinamų priežasčių, privalo juos laikyti administracijos nustatytu laiku.
 6. Su sesijos egzaminų reikalavimais ir tvarka mokiniai supažindinami ne vėliau kaip trys savaitės iki sesijos pradžios.
 7. II – IV klasių mokiniai egzaminus privalo pasirinkti iki sesijos likus dviem savaitėms.
 8. IV ir TB2 klasių mokiniams yra organizuojami bandomieji egzaminai. Jų įvertinimai prilyginami kontrolinio darbo pažymiui.
 9. I – II, TB1 klasių mokiniams metinis mokomojo dalyko pažymys vedamas iš I ir II pusmečio bei egzamino pažymių.
 10. III klasių mokiniams sesijos egzaminų įvertinimai prilyginami kontrolinio darbo pažymiui.
 11. Egzaminų sesijos rezultatai skelbiami elektroniniame dienyne.