PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2018 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. V1-87
(Vilniaus licėjaus direktoriaus
2021 m. spalio 29 d.
įsakymo Nr. V1-156 redakcija)

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO IR KITŲ DALYKŲ
PRIVALOMO PAMOKŲ (AR JŲ DALIES) LANKYMO TVARKA

 

1. Vilniaus licėjaus mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų dalykų privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688, Vilniaus licėjaus 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planu, patvirtintu licėjaus direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-113 ir Mokytojų tarybos 2021 m. birželio 29 d. posėdžio nutarimu.

2. Mokinys, baigęs arba lankantys dailės, muzikos ir sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas, jo pageidavimu ir licėjaus direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo privalomo atitinkamo dalyko pamokų lankymo.

2.1. Mokinys, jo tėvams pritarus, rašo prašymą (1 priedas) licėjaus direktoriui, kurį pateikia dalyko mokytojui iki einamųjų mokslo metų rugsėjo mėn. pabaigos bei pristato dokumentus, įrodančius jo mokymąsi pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar kitas neformaliojo ugdymo programas. Už mokinį iki 14 metų prašymą rašo tėvai (globėjai, rūpintojai) (2 priedas);

2.2. Dalyko mokytojai spalio mėn. pradžioje į licėjaus raštinę pateikia parengtus mokinių sąrašus ir gautus dokumentus. Sprendimai dėl mokinių atleidimo nuo dalyko pamokų lankymo priimami licėjaus administracijos dalyvaujant atitinkamo dalyko mokytojui.

2.3. Mokinys, atleistas nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Tėvai įsipareigoja užtikrinti atleistų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos metu. Jei pamokos vyksta kitu metu, informavus mokytoją, mokiniai gali skirti laiką mokymuisi, savišvietai licėjaus skaitykloje, mokinių kambaryje arba užsiimti kita veikla. Licėjus užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą, jeigu jie neišeina iš mokyklos patalpų. Mokiniui, išėjus iš licėjaus, atsakomybė už jo saugumą tenka mokinio tėvams;

2.4. Mokiniai, atleisti nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, talkina to dalyko mokytojams organizuojant renginius, dalyvauja licėjaus renginiuose ir atstovauja licėjui miesto, šalies konkursuose, varžybose;

2.5. Dalyko mokytojų metodinėje grupėje priimamas sprendimas dėl mokinio atsiskaitymo ar jo gautų įvertinimų, mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo:

2.5.1. mokinys, atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų lankymo, I ir II pusmečio pabaigoje pristato lankytos sporto krypties mokyklos ar įstaigos išduotą jo pasiekimų, lankomumo pranešimą (3 priedas). Fiksuotas įvertinimas yra įskaitomas ir mokinys vertinamas įrašu „įskaityta“;

2.5.2. mokinys, atleistas nuo muzikos pamokų lankymo, per pusmetį atsiskaito už du darbus, iš gautų pažymių vedamas pusmečio pažymys. Toks mokinys, remiantis muzikos dalyko programa ir laikantis individualizavimo/diferencijavimo nuostatų, atsiskaitymams pasirinktinai gali rinktis muzikos teorijos, muziko klausymo, praktines arba kūrybines/projektines  užduotis;

2.5.3. mokinys, atleistas nuo dailės pamokų lankymo, pristato savo kūrybinius darbus. Darbų pristatymai vertinami pažymiu.

3. Mokytojas (nuo kurio pamokų lankymo mokinys yra atleistas) su dalyko programos atsiskaitymo ar įskaitymo tvarka mokinius supažindina einamųjų mokslo metų pradžioje.

4. Mokinys, kuris yra nacionalinių ir (ar) tarptautinių olimpiadų nugalėtojas, nuo atitinkamų dalykų pamokų lankymo gali būti atleistas, pateikus motyvuotą prašymą direktoriui ir (ar) rekomendavus dalyko mokytojui. Atleistas mokinys turi su mokytojais (nuo kurių pamokų lankymo yra atleistas/suteiktas laisvas pamokų lankymo grafikas) suderinti atsiskaitymų už mokomuosius dalykus tvarkaraštį pagal formą
(4 priedas), patvirtintą licėjaus direktoriaus 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V1-33 ir pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

5. Mokinys, besiruošiantis dalyvauti Vilniaus miesto, šalies arba tarptautinėje olimpiadoje, pateikęs prašymą (5 priedas) licėjaus direktoriui, nuo privalomo pamokų lankymo gali būti atleistas dvi dienas.

6. Sprendimus dėl mokinio atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo, nenumatytus šioje Tvarkoje, priima licėjaus direktorius.

7. Mokinių ar jų tėvų prašymai dėl atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų lankymo ir pažymos saugomos klasės mokinių bylose.

8. Mokiniui, nesilaikančiam šios Tvarkos, atleidimas nuo atitinkamų pamokų lankymo gali būti atšauktas.

9. Su šia Tvarka mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) einamųjų mokslo metų rugsėjo mėn. pradžioje supažindina klasių vadovai.

______________________________________

 

Dokumento priedai

Prašymo dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko privalomo pamokų lankymo forma (1 priedas)

Prašymo dėl atleidimo nuo mokomojo dalyko privalomo pamokų lankymo forma (tėvams/globėjams) (2 priedas) 

Pranešimo dėl fizinio ugdymo pasiekimų vertinimo forma (3 priedas)

Mokinio atsiskaitymo už mokomuosius dalykus tvarkaraščio forma (4 priedas)

Prašymo dėl leidimo pamokas lankyti laisvu grafiku forma (5 priedas)