PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2018 m. rugsėjo 5 d.
įsakymu Nr. V1-

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ DALYKŲ PRIVALOMO PAMOKŲ (AR JŲ DALIES) LANKYMO TVARKA

1. Vilniaus licėjaus mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų dalykų privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, Vilniaus licėjaus 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planu, patvirtintu licėjaus direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-67 ir Metodinės tarybos 2017 m. birželio 23 d. posėdžio nutarimu.

2. Mokinys, baigęs arba lankantys dailės, muzikos ir sportinės krypties neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas, jo pageidavimu ir licėjaus direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiami nuo privalomo atitinkamo dalyko pamokų lankymo.

2.1. Mokinys, jo tėvams pritarus, rašo prašymą (1 priedas) licėjaus direktoriui, kurį pateikia dalyko mokytojui iki einamųjų mokslo metų rugsėjo mėn. pabaigos bei pristato dokumentus, įrodančius jo mokymąsi pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar kitas neformaliojo ugdymo programas. Už mokinį iki 14 metų prašymą rašo tėvai (globėjai, rūpintojai) (2 priedas);

2.2. Sprendimai dėl mokinių atleidimo nuo dalyko pamokų lankymo, priimami licėjaus administracijos, dalyvaujant atitinkamo dalyko mokytojui;

2.3. Mokinys, atleistas nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Tėvai įsipareigoja užtikrinti atleistų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokos metu. Jei pamokos vyksta kitu metu, informavus mokytoją, mokiniai gali skirti laiką mokymuisi, savišvietai arba užsiimti kita veikla. Licėjus užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą, jeigu jie neišeina iš mokyklos patalpų. Mokiniui, išėjus iš licėjaus, atsakomybė už jo saugumą tenka mokinio tėvams;

2.4. Mokiniai, atleisti nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, talkina to dalyko mokytojams organizuojant renginius, dalyvauja licėjaus renginiuose ir atstovauja licėjui miesto, šalies konkursuose, varžybose;

2.5. Dalyko mokytojų metodinėje grupėje priimamas sprendimas dėl mokinio atsiskaitymo ar jo gautų įvertinimų, mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo;

2.6. Mokytojas (nuo kurio pamokų lankymo mokinys yra atleistas) su dalyko programos atsiskaitymo ar įskaitymo tvarka mokinius supažindina einamųjų mokslo metų pradžioje.

3. Mokinys, kuris yra nacionalinių ir (ar) tarptautinių olimpiadų nugalėtojas, nuo atitinkamų dalykų pamokų lankymo gali būti atleistas, pateikus motyvuotą prašymą direktoriui ir (ar) rekomendavus dalyko mokytojui. Atleistas mokinys turi su mokytojais (nuo kurių pamokų lankymo yra atleistas/suteiktas laisvas pamokų lankymo grafikas) suderinti atsiskaitymų už mokomuosius dalykus tvarkaraštį pagal formą, patvirtintą licėjaus direktoriaus 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V1-33 ir pateikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui.

4. Mokinys, besiruošiantis dalyvauti Vilniaus miesto, šalies arba tarptautinėje olimpiadoje, pateikęs prašymą licėjaus direktoriui, nuo privalomo pamokų lankymo gali būti atleistas dvi dienas.

5. Sprendimus dėl mokinio atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo, nenumatytus šioje Tvarkoje, priima licėjaus direktorius.

6. Mokinių ar jų tėvų prašymai dėl atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų lankymo ir pažymos saugomos klasės mokinių bylose.

7. Mokiniui, nesilaikančiam šios Tvarkos, atleidimas nuo pamokų gali būti atšauktas.

 

_________________________________________________