PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V1-32

 

VILNIAUS LICĖJAUS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus licėjus ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje.

2. Vilniaus licėjaus mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką licėjuje bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas.

3. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.


II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

4. Mokinys turi teisę:

4.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

4.2. gauti geros kokybės švietimą;

4.3. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;

4.4. pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamąsias mokomųjų dalykų programas ir jų modulius bei neformalaus ugdymo užsiėmimus;

4.5. dalyvauti licėjaus savivaldoje;

4.6. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus;

4.7. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

4.8. puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

4.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

4.10. naudotis licėjaus biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir informacinių technologijų įranga mokymosi tikslais;

4.11. darbo dienomis būti licėjaus patalpose nuo 7.00 iki 19.00 valandos, kitu laiku – tik raštu ar elektroniniu būdu leidus administracijai.

 

5. Mokinio pareigos:

5.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, reikalavimų;

5.2. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;

5.3. vykdyti licėjaus administracijos, mokytojų ir savivaldos institucijų nutarimus;

5.4. stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis;

5.5. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties;

5.6. pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per savaitę (tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės, išskyrus atvejus, kai iš anksto gaunamas mokyklos administracijos leidimas);

5.7. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;

5.8. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų;

5.9. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą;

5.10. rengtis švariai, tvarkingai, nevartoti ryškios kosmetikos, provokuojančių aksesuarų, įvairias subkultūras žyminčių aprangos detalių;

5.11. valgyti tik valgykloje, o pavalgius nunešti indus į jiems skirtą vietą;

5.12. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje;

5.13. tausoti ir saugoti mokyklos turtą;

5.14. saugoti savo ir tausoti kitų asmeninius daiktus;

5.15. baigęs vidurinio ugdymo programą mokinys privalo atsiskaityti su licėjaus biblioteka ir grąžinti mokiniui skirtą laikinai naudoti mokyklos turtą;

5.16. rūpintis geru licėjaus vardu.


6. Mokiniui draudžiama:

6.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų licėjaus bendruomenės narių;

6.2. licėjuje, jo teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas (tabaką, alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų;

6.3. licėjuje, jo teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;

6.4. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis;

6.5. be administracijos leidimo vestis į licėjų pašalinius asmenis;

6.6. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo;

6.7. be administracijos ar mokytojo raštu ar elektroniniu būdu suteikto leidimo naudotis mokyklos kabinetais;

6.8. imti mokyklos dokumentus: būrelių dienynus, asmens bylas ir kt.

6.9. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti;

6.10. demonstruoti intymumą licėjaus patalpose.


III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS


7. Mokiniai skatinami:
žodžiu (pagyrimas), raštu (padėkos raštas, įrašas elektroniniame dienyne, licėjaus tinklalapyje), galimybe dalyvauti išvykoje ar įteikiant atminimo dovaną ar premiją.

7.1. Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, puikius akademinius pasiekimus, įvairius išskirtinius nuopelnus, puikų renginio organizavimą mokiniai skatinami:

7.1.1. klasių vadovų, mokytojų pagyrimais žodžiu arba įrašu į elektroninį dienyną;

7.1.2. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka: padėkos raštas įteikiamas Vasario 16-osios šventėje;

7.1.3. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka IV klasių mokiniams: padėkos raštas įteikiamas Paskutinio skambučio šventėje;

7.1.4. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka kitomis progomis;

7.1.5. mokiniams ar mokinių grupei gali būti skiriama premija, įteikiama atminimo dovana ar organizuojama išvyka.

 

8. Mokiniui, pažeidusiam šias elgesio taisykles, taikomos drausminės auklėjamojo poveikio priemonės – žodinės (įspėjimas) ir raštiškos (papeikimas). Už itin sunkius nusižengimus gali būti skiriamas įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje.

8.1. Mokiniui nesilaikant licėjaus mokinio elgesio taisyklių klasės vadovas, mokytojai, administracija ir kiti licėjaus darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti mokinį žodžiu, prašyti parašyti pasiaiškinimą, informuoti jo tėvus ar globėjus ir siūlyti jį svarstyti Vaiko gerovės komisijai.

8.2. Mokinys praleidęs be pateisinamos priežasties 10 ar daugiau pamokų per pusmetį, nuolat vėluojantis į pamokas, nesilaikantys šių Taisyklių, kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį.

8.3. Už pasikartojančius, nuolatinius šių Taisyklių pažeidimus Mokytojų tarybos sprendimu ir licėjaus direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas papeikimas.

8.4. Už itin sunkius nusižengimus licėjuje ar išvykose (kito asmens sveikatos sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą) iš karto informuojami mokinio tėvai ar globėjai ir policija.

8.5. Už itin sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius veiksmus Mokytojų tarybos siūlymu, Licėjaus tarybos sprendimu mokinys, turintis 16 ir daugiau metų, gali būti įpareigotas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje.


IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Priimtą į licėjų mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės vadovas mokslo metų pradžioje.

10. Klasių vadovai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio, tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose.

11. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas mokytojo dienyno skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.

12. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.

___________________________________________________