PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2019 m. spalio 2 d.
įsakymu Nr. V1-90
 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimo į Vilniaus licėjų ir klasių komplektavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato mokinių priėmimo mokytis pagal bendrojo ugdymo (pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio) ir tarptautinio bakalaureato diplomo programas bendrąją tvarką, priėmimo įforminimą, klasių komplektavimo ir mokinių paskirstymo į klases bendruosius kriterijus.

2. Mokinių priėmimas į Vilniaus licėjų (toliau – Licėjus) organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintu Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu ir šia Tvarka.

3. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

3.1. mokymo sutartis – mokinio ir Vilniaus licėjaus susitarimas dėl mokymo ir mokymosi;

3.2. e. sistema – priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas elektroninė prašymų registracijos sistema;

3.3. klasė – pastovi mokinių grupė, kuri vienerius mokslo metus kartu mokosi pagal to paties lygio pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą.

3.4. kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LICĖJŲ BENDROJI TVARKA

4. Mokinių priėmimą į Licėjų organizuoja ir vykdo licėjaus direktorius ir direktoriaus įsakymu patvirtinta mokinių priėmimo komisija (toliau – priėmimo komisija).

5. Licėjaus direktorius kiekvienais kalendoriniais metais įsakymu tvirtina ir Licėjaus interneto svetainėje skelbia:

5.1. priėmimo komisijos sudėtį, kurią sudaro pirmininkas, sekretorius ir 5–6 nariai. Asmenys, galintys sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą į komisijos sudėtį neįtraukiami. Visi priėmimo komisijos posėdžiai protokoluojami, dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka;

5.2. priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašą, kuriame nurodoma komisijos sudarymas, komisijos narių funkcijos ir atsakomybė, darbo organizavimas ir sprendimų priėmimas, posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo tvarka. Komisijos darbo tvarkos aprašas neatnaujinamas, jei jis atitinka Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtinto Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo nuostatas;

5.3. priėmimo komisijos posėdžių grafiką ir vietą.

6. Priėmimo komisija kiekvienais kalendoriniais metais atnaujina arba parengia naują priėmimo ir stojamųjų egzaminų organizavimo į I licėjaus klasę bei tarptautinio bakalaureato klasę tvarką, kuri patvirtinama direktoriaus įsakymu ir iki einamųjų metų kovo 1 d. skelbiama Licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt

7. Mokinių priėmimas į Licėjų vykdomas konkurso būdu:  

7.1. mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį į I klasę priimami mokiniai baigę aštuonias klases ir gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje;

7.2. mokytis pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą į Tarptautinio bakalaureato klasę priimami mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Lietuvos Respublikos arba užsienio šalių mokyklose;

7.3. mokytis pagal vidurinio ugdymo programą į III klasę priimami mokiniai, kurie konkurso tvarka buvo priimti į I klasę ir pagrindinį išsilavinimą įgijo Licėjuje.

8. Papildomas mokinių priėmimas į II, III ir IV klases nevykdomas.

9. Kai licėjaus I–III klasių mokiniai laikinai išvyksta mokytis pagal tarptautinę mobilumo arba mainų programą, grįžę jie gali tęsti mokymąsi Licėjuje;

10. Jei mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavinimą Licėjuje, nutraukia mokymąsi pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą, jie gali tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą III arba IV klasėje Licėjuje. Ši nuostata negalioja į Tarptautinio bakalaureato klasę priimtiems mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą kitose Lietuvos mokyklose.

11. Tvarkos 9 ir 10 punktuose nurodytais atvejais priėmimo komisijos posėdis nešaukiamas. Mokiniui pateikus prašymą, direktoriaus įsakymu jam leidžiama tęsti mokymąsi arba keisti ugdymo programą.

12. Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį I licėjaus klasėje arba pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą Tarptautinio bakalaureato klasėje internetu pateikia prašymą per e. sistemą. Licėjaus II klasės mokiniai, norintys mokytis pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą, prašymą pateikia ne per e. sistemą, o licėjaus direktoriui. Prašymai priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki kovo 31 d.

13. Licėjus mokinių priėmimą konkurso būdu vykdo organizuodamas stojamuosius egzaminus:

13.1. mokiniai, pateikę prašymą į I licėjaus klasę, laiko egzaminą, kurį sudaro keturi mokomieji dalykai: lietuvių kalba, matematika, istorija ir fizika;

13.2. mokiniai, pateikę prašymą į Tarptautinio bakalaureato klasę, laiko du egzaminus: anglų kalbos ir matematikos;

13.3. be stojamųjų egzaminų į Tarptautinio bakalaureato klasę priimami mokiniai, baigę Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programą (ang. IB Middle Years programme) ir turintys Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo sertifikatą (ang. IB Middle Years Certificate).

14. Priėmimo ir stojimo konkurso sąlygos kiekvienais metais detalizuojamos priėmimo ir stojamųjų egzaminų organizavimo į I licėjaus klasę ir Tarptautinio bakalaureato klasę tvarkoje. (Žr.  punktą Nr. 6).

 15. Po egzamino, pirmojo posėdžio metu, priėmimo komisija nustato atskirų mokomųjų dalykų išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokinys, surinkęs kiekvieno mokomojo dalyko minimalų ir didesnį taškų skaičių, toliau dalyvauja stojimo konkurse.

16. Priėmimo komisija, atsižvelgdama į einamaisiais metais komplektuojamų klasių skaičių ir galimą priimamų mokinių skaičių, nustato mažiausią konkursinį balą ir sudaro priimamų mokinių sąrašus, remdamasi konkursinio balo eiliškumo kriterijumi.

17. Stojimo konkurso rezultatai skelbiami ne vėliau, kaip per tris savaites nuo stojamojo egzamino vykdymo dienos.

18. Laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, stojamojo egzamino rezultatai, konkursinis balas ir priėmimo komisijos sprendimas dėl priėmimo į licėjų skelbiami asmeniškai kiekvienam mokiniui Licėjaus interneto svetainėje. Kiekvienam mokiniui suteikiamas asmeninis prisijungimo kodas. Informacija apie stojimo rezultatus telefonu neteikiama.

19. Po rezultatų paskelbimo tris dienas mokiniai ir jų tėvai, jeigu pageidauja, gali susipažinti su egzamino darbais, dalyvaujant licėjaus direktoriui ir(ar) direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir priėmimo komisijos pirmininkui.

20. Po rezultatų paskelbimo per priėmimo komisijos nustatytą laiką priimti mokiniai privalo pasiimti priėmimo į licėjų pažymą. Jos nepasiėmęs mokinys yra išbraukiamas iš priimtųjų sąrašo.

21. Priimtų mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) sutikimą dėl mokymosi Licėjuje turi patvirtinti e-sistemoje. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

22. Licėjus turi teisę nepriimti mokinių, jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) per nurodytą laikotarpį, nepristato priėmimo komisijos prašomų papildomų dokumentų (pvz. dėl deklaruojamos gyvenamosios vietos).  

23. Jeigu atsisako mokytis tiek mokinių, kad naujai formuojamose klasėse lieka laisvų vietų, priėmimo komisija gali papildomai kviesti mokinius pagal konkursinio balo eiliškumo kriterijų.

24. Kilę ginčai dėl mokinių priėmimo į Licėjų ar paskirstymo į klases sprendžiami dalyvaujant licėjaus direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir(ar) priėmimo komisijos nariams.

III. PRIĖMIMO Į LICĖJŲ ĮFORMINIMAS

25. Mokinys priimamas mokytis licėjaus direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę mokymo sutartį. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesų labui. Vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį sudaro turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

26. Mokymo sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, šalių įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai.

27. Mokymo sutartis su kiekvienu priimtu mokiniu ir Licėjaus mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui.

28. Abu sutarties egzempliorius pasirašo licėjaus direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas sutarties egzempliorius saugomas mokinio asmens byloje.

29. Sudarius mokymo sutartį, mokinys įtraukiamas į Mokinių registrą, formuojama mokinio asmens byla (jo dokumentų aplankas).

30. Mokytis į I licėjaus klases priimti mokiniai turi pateikti:

30.1. nustatytos formos prašymą dėl mokomųjų dalykų ir klasės pasirinkimo (1 priedas);

30.2. 8 klasių mokymosi pasiekimų baigimo pažymėjimą;

30.3. dvi mokinio amžių atitinkančias nuotraukas (3×4).

31. Mokytis į tarptautinio bakalaureato I klasę priimti mokiniai turi pateikti:

31.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);

31.2. prašymą dėl dalykų pasirinkimo;

31.3. dvi mokinio amžių atitinkančias nuotraukas (3×4).

32. Mokinių, priimtų į Licėjų, sąrašus įsakymu tvirtina licėjaus direktorius.

33. Atsisakyti mokytis licėjuje, jau sudarius mokymo sutartį, tėvai (globėjai, rūpintojai) gali raštu informuodami licėjaus direktorių dėl Licėjaus nebelankymo. Mokinys išbraukiamas iš lankančiųjų sąrašo licėjaus direktoriaus įsakymu.

IV. BENDRIEJI LICĖJAUS KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO KRITERIJAI

34. Klasės komplektuojamos laikantis Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus nustatyto klasių komplektų skaičiaus pagal Licėjuje vykdomas pagrindinio, vidurinio ugdymo ir tarptautinio bakalaureato programas.

 35. Nustatyta tvarka informaciją apie licėjaus klasių komplektavimą, prognozuojamą klasių skaičių ir mokinių skaičių jose Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriui kiekvienais metais teikia Licėjaus direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

36. Klasės komplektuojamos neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyto maksimalaus 30 mokinių skaičiaus. Į III–IV ir tarptautinio bakalaureato klases skiriama ir daugiau mokinių. Ugdymo procese jos yra skaidomos į atskirų mokomųjų dalykų laikinas grupes, kuriose mokinių skaičius neviršija nustatyto maksimalaus mokinių skaičiaus.

37. Klasių, kuriose pradedama mokytis pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir tarptautinio bakalaureato programas, komplektavimas vykdomas iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

38. Siekiant diferencijuoti ugdymo procesą, priimtiems mokiniams į I licėjaus klasę sudaromos sąlygos rinktis biologinę, matematinę, humanitarinę arba bendrojo ugdymo klasę:

38.1. formuojama po vieną biologinę, matematinę ir humanitarinę klasę;

38.2. į biologinę, matematinę ir humanitarinę klases mokiniai paskirstomi pagal jų prašymuose nurodytus pageidavimus ir atskiro dalyko stojamojo egzamino rezultatus. Jei mokytis atitinkamoje klasėje pageidaujančių mokinių skaičius yra per mažas, klasė neformuojama. Šiuo atveju mokiniai paskirstomi į bendrojo ugdymo klases, o dalyko pagilintam mokymuisi siūlomos kitos ugdymo formos ir būdai; 

38.3. į bendrojo ugdymo I klases mokiniai paskirstomi atsižvelgiant į mokinių užsienio kalbų pasirinkimą ir kalbos pasiekimų lygį (1-oji / 2-oji užsienio kalbos, pradedančiųjų / pažengusių grupė). Taip pat atsižvelgiama į tolygesnį vaikinų / merginų skaičių klasėse.

39. Į III licėjaus klases mokiniai paskirstomi atsižvelgiant į jų individualius ugdymo planus.

40. Licėjaus mokiniai, kurie tęsia mokslą II ir IV klasėse, papildomai į klases nėra perskirstomi.

41. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ne vėliau, kaip iki birželio 30 d. paskirsto mokinius į klases ir sudaro klasių sąrašus.

42. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui teikimu, suskirstytų klasių mokinių sąrašus, pagal ugdymo programas tvirtina licėjaus direktorius.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Mokinių priėmimo į licėjų ir klasių komplektavimo vykdymo priežiūrą atlieka Vilniaus mieto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyrius.

44. Už mokinių priėmimo į licėjų ir klasių komplektavimo vykdymo pažeidimus atsako licėjaus direktorius įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Ši Tvarka galioja iki bus papildomas ir(ar) panaikinamas Licėjaus direktoriaus įsakymu.