PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2022 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. V1-36


 VILNIAUS LICĖJAUS
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimas į Vilniaus licėjų (toliau – Licėjus) organizuojamas vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 1-1316 ir 2021 m. priėmimo į Vilniaus licėjų tvarka, patvirtinta Vilniaus licėjaus direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V1-31.

2. Vilniaus licėjaus mokinių priėmimo komisijos (toliau – komisija) darbo tvarkos aprašas nustato komisijos sudarymą, funkcijas, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

3. Komisijos darbo tvarkos aprašą tvirtina Licėjaus direktorius.

4. Komisija sudaroma iš 7 narių.

5. Komisijos nariais gali būti: direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir mokytojai.

6. Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui) arba, jam nesant – kitas komisijos narys.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS

7. Komisija atlieka šias funkcijas:

7.1. koordinuoja mokinių priėmimą į Licėjų;

7.2. sudaro kviečiamų mokytis mokinių sąrašą ir skelbia licėjaus interneto svetainėje;

7.2. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų priėmimo į Licėjų klausimais;

7.3. bendradarbiauja su Licėjaus mokytojų ir metodine taryba;

7.4. nagrinėja asmenų pateiktus prašymus;

7.5. atsako už pateiktos informacijos teisingumą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

8. Komisija dirba visus mokslo metus.

9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

10. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.

11. Komisijos posėdžiai organizuojami nuo vasario 15 d. iki rugpjūčio 30 d. pagal nustatytą grafiką. Kitu laikotarpiu – pagal poreikį (bendrai situacijai licėjuje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubiems sprendimams priimti ir kt.).

12. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – kitas komisijos narys.

13. Komisijos pirmininkas:

13.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

13.2. šaukia komisijos posėdžius;

13.2. priima sprendimą dėl papildomos informacijos pateikimo iš prašymo teikėjo;

13.3. pasirašo komisijos posėdžių protokolus;

13.4. prireikus kreipiasi teisinės ar kitos pagalbos į licėjaus direktorių;

13.5. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą ir pateiktos informacijos teisingumą.

14. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.

15. Svarstant konkretaus vaiko priėmimo į Licėjų klausimą, į komisijos posėdį gali būti kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir/ar vaikas.

16. Komisijos pirmininko sprendimu posėdyje gali dalyvauti kiti pirmininko pakviesti asmenys.

17. Priėmimo komisijos posėdžio protokolai ir priimtų/nepriimtų mokinių sąrašai su surinktais priėmimo balais licėjuje saugomi trejus metus ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

18. Asmenys, susiję su e. sistemos tvarkymu, už asmens duomenų slaptumą atsako Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

____________________________