PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
Sauliaus Jurkevičiaus
2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V1-20


 VILNIAUS LICĖJAUS
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių priėmimas į Vilniaus licėjų (toliau – Licėjus) organizuojamas vadovaujantis priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-1950 ir 2019 m. priėmimo į Vilniaus licėjų tvarka, patvirtinta Vilniaus licėjaus direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V1-13.

2. Vilniaus licėjaus mokinių priėmimo komisijos (toliau – komisija) darbo tvarkos aprašas nustato komisijos sudarymą, funkcijas, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

3. Komisijos darbo tvarkos aprašą tvirtina Licėjaus direktorius.
4. Komisija sudaroma iš 7 narių.
Komisijos nariais gali būti: direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir mokytojai.
Komisijos darbui vadovauja komisijos pirmininkas (direktoriaus pavaduotojas ugdymui) arba, jam nesant – kitas komisijos narys.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS

7. Komisija atlieka šias funkcijas:
7.1. koordinuoja mokinių priėmimą į Licėjų;
7.2. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų priėmimo į Licėjų klausimais;
7.3. bendradarbiauja su Licėjaus mokytojų ir metodine taryba;
7.4. nagrinėja asmenų pateiktus prašymus;
7.5. atsako už pateiktos informacijos teisingumą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

8. Komisija dirba visus mokslo metus.
9. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
10. Komisijos posėdžiai organizuojami nuo sausio 14 d. iki rugpjūčio 30 d. pagal nustatytą grafiką. Kitu laikotarpiu – pagal poreikį (bendrai situacijai mokykloje aptarti, atskiriems atvejams nagrinėti, skubiems sprendimams priimti ir kt.).
11. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – kitas komisijos narys.
12. Komisijos pirmininkas:
12.1. vadovauja komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;
12.2. pasirašo komisijos sprendimus, kitus su komisijos veikla susijusius dokumentus;
12.3. atsako už priimtų sprendimų skaidrumą;
12.4. atstovauja komisijai suinteresuotose institucijose svarstant mokinių priėmimo į mokyklas klausimus arba paveda atstovauti kitam komisijos nariui.
13. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.
14. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
15. Svarstant konkretaus vaiko priėmimo į Licėjų klausimą, į komisijos posėdį gali būti kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir/ar vaikas.
16. Komisijos pirmininko sprendimu posėdyje gali dalyvauti kiti pirmininko pakviesti asmenys.
17. Visi komisijos dokumentai perduodami Licėjaus archyvui ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų nustatytus įstatymus.