PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2017 m. birželio 14 d.
įsakymu Nr. V1-61

VILNIAUS LICĖJUS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 patvirtintais 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento 2007-08-21 raštu Nr. SR-12-05-69 „Dėl mokinių socialinės veiklos“.
 2. Aprašas reglamentuoja socialinės-pilietinės veiklos organizavimo Vilniaus licėjuje tvarką ir numato šios veiklos kryptis.
 3. Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma pagrindinio ugdymo proceso dalis, įtraukiama į licėjaus ugdymo planą ir siejama su pilietiškumo ugdymu, licėjaus bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis.
 4. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – ugdyti mokinių pilietines ir socialines kompetencijas, skatinti kūrybiškumą, altruizmą, savanorystę ir pilietinį aktyvumą.

 II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Per mokslo metus I-II klasių mokiniai turi atlikti ne mažiau kaip 20 valandų trukmės socialinę-pilietinę veiklą. Ši veikla neįskaičiuojama į privalomų savaitinių pamokų skaičių.
 2. Socialinė-pilietinė veikla yra laisvai pasirenkama ir gali būti vykdoma ugdymo proceso, skirto pažintinei ir kultūrinei veiklai, metu ar laisvu laiku po pamokų.
 3. Socialinę-pilietinę veiklą mokiniai gali atlikti individualiai arba grupėmis, bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis, visuomeninėmis ar kitomis organizacijomis, asociacijomis ir kt.
 4. Per mokslo metus privaloma pasirinkti veiklas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų veiklos krypčių (žr. 16 punktą).
 5. Socialinę-pilietinę veiklą mokiniai fiksuoja šios veiklos apskaitos (1 priedas) ir refleksijos lapuose (2 priedas).
 6. Atliktos veiklos įrodymus (pvz. veiklą patvirtinančius dokumentus, nuotraukas) ir refleksijas mokiniai kaupia socialinės-pilietinės veiklos aplanke, kuris gali būti pildomas tinklaraštyje, Moodle platformoje, Google.docs arba tekstiniame dokumente. Veiklos aplanko formą mokslo metų pradžioje mokiniai suderina su klasės vadovu.
 7. Klasės vadovas vieną kartą per pusmetį, klasės valandėlės metu, su mokiniais aptaria jų vykdomą socialinę-pilietinę veiklą.
 8. Socialinė-pilietinė veikla vertinama įrašu „įskaityta“/„neįskaityta“. Pusmečio pabaigoje įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne, remiantis įrašais socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapuose ir refleksijomis. Veiklos apskaitą ir vertinimą vykdo klasių vadovai.
 9. Mokiniai kiekvieną pusmetį turi atlikti ne mažiau kaip 10 valandų socialinės-pilietinės veiklos. Jei per pirmąjį pusmetį mokinys neatlieka 10 valandų socialinės-pilietinės veiklos, jo veikla vertinama įrašu „neįskaityta“. Antrame pusmetyje mokiniui leidžiama intensyvinti veiklą ir atlikti privalomas 20 valandų per mokslo metus.
 10. Jeigu mokslo metų pabaigoje mokinys yra atlikęs mažiau nei 20 valandų socialinės-pilietinės veiklos, jo socialinės-pilietinės veiklos atlikimo klausimai svarstomi mokytojų taryboje.
 11. Klasių vadovai mokinių socialinės-pilietinės veiklos aplankus (mokinio atliktos veiklos įrodymus ir refleksijas) saugo iki einamųjų mokslo metų pabaigos. Užpildyti socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapai įsegami į mokinių asmens bylas.

 III. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

  16. Siūlomos socialinės-pilietinės veiklos kryptys.

Veiklos kryptys

Galimos veiklos

1. Pilietinė veikla

Pilietinių iniciatyvų organizavimas.
Dalyvavimas pilietinėse akcijose.
Veikla licėjaus mokinių savivaldoje.
Veikla miesto jaunimo organizacijose.
Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje.

2. Socialinė veikla

Labdaros akcijų inicijavimas ir dalyvavimas jose.
Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose.
Savanoriška veikla globos namuose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kitose mokyklose, ligoninėse, senelių globos namuose, gyvūnų prieglaudose ir kt.

3. Kultūrinė veikla

Dalyvavimas rengiant licėjaus leidinius (laikraštis „Andai“, licėjaus metraštis, literatūrinis almanachas „Sparnai“ ir kt.).
Kūrybinė veikla spaudoje, elektroninėje erdvėje ir pan.
Licėjaus, miesto, šalies ar tarptautinių kultūrinių renginių organizavimas ir (ar) savanoriavimas juose.
Parodų rengimas.

4. Sportinė veikla

Sportinių renginių, varžybų organizavimas, teisėjavimas juose.
Kita savanoriška veikla sportinių renginių metu.

5. Ekologinė veikla

Gėlių ir želdinių priežiūra.
Savivaldybės paskirtų miesto teritorijų tvarkymas.
Parkų, kapinių, žaliųjų plotų tvarkymas.
Dalyvavimas ekologiniuose projektuose bei akcijose.

6. Darbinė veikla

Kabinetų ir kitų patalpų tvarkymas.
Inventoriaus smulkus remontas.
Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas.
Licėjaus teritorijos priežiūra.

7. Kita veikla

Budėjimas renginių metu.
Pagalba mokytojams, klasės vadovui.
Darbas bibliotekoje.
Įvairūs maketavimo darbai.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Klasių vadovai mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina su socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarka licėjuje.
 2. Socialinės-pilietinės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. II klasės mokinys yra laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą ir gauna pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimą tik atlikęs socialinę–pilietinę veiklą.
 4. Socialinės-pilietinės veiklos vykdymo tvarka esant būtinybei bendru sutarimu gali būti peržiūrima ir koreguojama.

_____________________________

 

PRIEDAI

1 priedas Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapas

2 priedas Socialinės-pilietinės veiklos refleksija