PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2023 m. birželio 21 d.
įsakymu Nr. V1-88
(2023 m. rugpjūčio 25 d.
įsakymo Nr. V1-94 redakcija)

VILNIAUS LICĖJUS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586 patvirtintu 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.
 2. Aprašas reglamentuoja socialinės-pilietinės veiklos organizavimo Vilniaus licėjuje tikslą ir uždavinius, veiklos turinį ir kryptis, atlikimo būdus, trukmę ir fiksavimą, koordinavimą bei priežiūrą.
 3. . Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma pagrindinio ir vidurinio ugdymo proceso dalis, įtraukiama į licėjaus ugdymo planą ir siejama su pilietiškumo ugdymu, licėjaus bendruomenės tradicijomis, vykdomais projektais, platesnio konteksto kultūrinėmis bei socializacijos programomis..

 II. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Socialinės-pilietinės veiklos tikslas – skatinti mokinius aktyviu dalyvavimu prisidėti sprendžiant aktualias socialines problemas bendruomeniniame ir visuomeniniame gyvenime ir, reflektuojant savo patirtį, ugdytis pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos bei kitas kompetencijas.
 2. Socialinės-pilietinės veiklos uždaviniai:

5.1. skatinti mokinių visapusišką asmenybės brandą ir dalyvavimu grįstą mokymąsi;

5.2. padėti įsisąmoninti kiekvieno mokinio atsakomybę kuriant savo asmeninę, licėjaus bendruomenės ir platesnės visuomenės gerovę bei paskatinti ieškoti pozityvių saviraiškos būdų;

5.3. skatinti mokinius apgalvoti savo patirtis, ugdytis savistabos įgūdžius, gebėjimą kritiškai įsivertinti savo priimtų sprendimų pagrįstumą ir pridėtinę vertę sau patiems bei licėjaus bendruomenei.

 III. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS TURINYS IR KRYPTYS

 1. Socialinė-pilietinė veikla yra mokymosi turinio dalis ir pasirenkama vadovaujantis šiais principais:

6.1. prasmingumo. Socialinė-pilietinė veikla prisideda prie mokinio saviraiškos, asmeninių tikslų įgyvendinimo, pasirinktos veiklos, padeda atrasti jam asmeniškai prasmingą veiklą bei skatina jį orientuotis ne tik į rezultatą, bet ir į patį veiklos procesą, mokytis iš savo klaidų ir pasiekimų bei reflektuoti apie įvairių patirčių naudą. Mokiniai gali įsitraukti į įvairių nevyriausybinių organizacijų veiklą ir prisidėti prie jiems rūpimų problemų sprendimo, pvz., visuomenės sąmoningumo didinimo klimato kaitos klausimais, gyvūnų apsaugos, pažeidžiamų asmenų grupių teisių užtikrinimo klausimais ir pan.;

6.2. asmeninio tobulėjimo. Socialinę-pilietinę veiklą mokinys pasirenka atsižvelgdamas į savo interesus ir pomėgius. Socialinė-pilietinė veikla nėra savitikslė, ji turi padėti mokiniams tobulėti, plėsti savo pažinimo ribas, išbandyti save atliekant naujus vaidmenis, patirti naujus kontekstus. Skatinamas mokinių dalyvavimas ir jų pagalba organizuojant įvairias parodas, koncertus, sporto turnyrus, kitus renginius įvairiose socialinės globos institucijose, ligoninėse, telkiant bendruomenes konkrečiam tikslui siekti arba pagalbos teikimas jaunesnio amžiaus mokiniams mokantis, taip pat neformaliojo vaikų švietimo ir užimtumo veiklų organizavimas dienos centrus lankantiems vaikams, mokymosi sunkumų turintiems vaikams, migrantams, savanorystė ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokymas, konsultavimas, paskaitos vedimas, pranešimų skaitymas arba kitos panašios veiklos;

6.3. socialinio teisingumo. Mokinys turi suvokti, kad jis yra didesnės bendruomenės ir visuomenės narys ir kad nuo kiekvieno asmeninio indėlio priklauso visuomenės gerovė. Skatinamas mokinių savanoriavimas teikiant pagalbą per įvairias nevyriausybines organizacijas, teikiančias pagalbą stokojantiems, neįgaliems, vienišiems ir pagyvenusiems asmenims, migrantams ir kitiems sunkumų patiriantiems žmonėms ir kt.;

6.4. dalyvavimo. Socialinė-pilietinė veikla turi padėti mokiniui suprasti, kad demokratinės visuomenės grįstos jų piliečių įsitraukimu ir dalyvavimu sprendžiant visuomenei aktualius klausimus ir kad kolektyvinėmis pastangomis galima pasiekti daugiau, nei veikiant individualiai. Mokiniai skatinami dalyvauti bendrose veiklose, kurių metu jie mokytųsi pažinti vieni kitus, išklausyti skirtingas nuomones, ieškoti sutarimo, argumentuoti nuomones, atlikti įvairus socialinius vaidmenis, dalintis, bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems. Galimos įvairios mokinių grupių arba klasių iniciatyvos, siekiant spręsti licėjaus bendruomenei aktualius klausimus, pvz., organizuoti pilietines iniciatyvas ir / ar jose dalyvauti, taip pat dalyvauti kraštotyrinėje, ekologinėje (aplinkosauginėje) veikloje ir kt.

 1. Siūlomos socialinės-pilietinės veiklos kryptys:

Veiklos kryptys

Galimos veiklos

1. Pilietinė veikla

Pilietinių iniciatyvų organizavimas.
Dalyvavimas pilietinėse akcijose.
Veikla licėjaus mokinių savivaldoje.
Veikla miesto jaunimo organizacijose.
Mokyklos atstovavimas visuomeninėje veikloje.

2. Socialinė veikla

Labdaros akcijų inicijavimas ir dalyvavimas jose.
Savanoriškas darbas nevyriausybinėse organizacijose.
Savanoriška veikla globos namuose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kitose mokyklose, ligoninėse, senelių globos namuose, gyvūnų prieglaudose ir kt.
Pagalba mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.

3. Kultūrinė veikla

Dalyvavimas rengiant licėjaus leidinius (laikraštis „Andai“, licėjaus metraštis, literatūrinis almanachas „Sparnai“ ir kt.).
Kūrybinė veikla spaudoje, elektroninėje erdvėje ir pan.
Licėjaus, miesto, šalies ar tarptautinių kultūrinių renginių organizavimas ir (ar) savanoriavimas juose.
Parodų rengimas

4. Sportinė veikla

Sportinių renginių, varžybų organizavimas, teisėjavimas juose.
Kita savanoriška veikla sportinių renginių metu.

5. Ekologinė veikla

Gėlių ir želdinių priežiūra.
Miesto teritorijų (parkų, kapinių, žaliųjų plotų ir kt.) tvarkymas.
Dalyvavimas ekologiniuose projektuose bei akcijose.

6. Darbinė veikla

Kabinetų ir kitų patalpų tvarkymas.
Inventoriaus smulkus remontas.
Dekoracijų ruošimas, salės apipavidalinimas.
Licėjaus teritorijos priežiūra.

7. Kita veikla

Budėjimas renginių metu.
Pagalba mokytojams, klasės vadovui ir kitiems licėjaus darbuotojams.
Darbas bibliotekoje.
Įvairūs maketavimo darbai.
Pagalba organizuojant apklausas, tyrimus ir juos apibendrinant.

IV. SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS VYKDYMO TVARKA

 1. Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma ugdymo proceso dalis. Jai skiriama trukmė per mokslo metus:

  8.1. I–II klasių mokiniams 20 valandų;

  8.2. III klasių mokiniams 40 valandų;

  8.3. IV klasių mokiniams 30 valandų.

 2. Socialinei-pilietinei veiklai skirtos valandos nėra įskaičiuojamas į mokinio mokymosi krūvį, tai laisvu nuo pamokų metu vykdoma veikla, kuri gali būti atliekama ir mokinių atostogų metu.
 3. Socialinė-pilietinė veikla yra mokinio laisvai pasirenkama. Per mokslo metus privaloma pasirinkti veiklas ne mažiau kaip iš dviejų skirtingų veiklos krypčių (žr. punktą 7).
 4. Socialinę-pilietinę veiklą mokiniai gali atlikti individualiai arba grupėmis, bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis, visuomeninėmis ar kitomis organizacijomis, asociacijomis ir kt.
 5. Socialinę-pilietinę veiklą mokiniai fiksuoja šios veiklos apskaitos (1 priedas), planavimo ir refleksijos lapuose (2 priedas).
 6. Atliktos veiklos įrodymus (pvz., veiklą patvirtinančius dokumentus, nuotraukas) ir refleksijas mokiniai kaupia socialinės-pilietinės veiklos aplanke, kuris gali būti pildomas tinklaraštyje, Moodle platformoje, Google.doc arba tekstiniame dokumente. Veiklos aplanko formą mokslo metų pradžioje mokiniai suderina su klasės vadovu.
 7. Mokinių pareigos atliekant socialinę-pilietinę veiklą:

  14.1. parengti planą dėl galimos socialinės-pilietinės veiklos pobūdžio ir turinio;

  14.2. aptarti savo pasiūlytas veiklas ir užduotis su klasės vadovu;

  14.3. atsakingai vykdyti suplanuotas užduotis;

  14.4. apmąstyti savo patirtį ir prireikus koreguoti socialinės-pilietinės veiklos pobūdį, užduotis ir kt.;

  14.5. kaupti savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus;

  14.6. dalyvauti ugdomuosiuose pokalbiuose su klasės vadovu, pateikti socialinės-pilietinės veiklos reikiamus įrodymus ir refleksiją apie atliktas veiklas raštu;

  14.7. kilus nenumatytoms aplinkybėms, koreguoti, perplanuoti savo socialinę-pilietinę veiklą.

 8. Klasės vadovas ne mažiau vieną kartą per pusmetį su mokiniais aptaria jų vykdomą socialinę-pilietinę veiklą.
 9. Klasės vadovo (atsakingo už socialinės-pilietinės veiklos koordinavimą) pareigos:

  16.1. paaiškinti socialinės-pilietinės veiklos prasmę, reikalavimus, pateikti gerųjų socialinės-pilietinės veiklos atlikimo pavyzdžių;

  16.2. padėti mokiniams pasirinkti socialines-pilietines veiklas ir suprasti, kaip jų patirtis jas atliekant prisidės prie mokinių asmeninio augimo; pateikti rekomendacinio pobūdžio socialinių-pilietinių veiklų sąrašą; padėti mokiniams pasirengti savo socialinės-pilietinės veiklos planus;

  16.3. organizuoti konsultacijas, pagal galimybes stebėti, kaip mokiniams sekasi atlikti nusimatytas užduotis. Pastebėjus, kad mokiniams kyla sunkumų, kviesti mokinius pokalbiui ir teikti reikiamą pagalbą. Jei socialinė-pilietinė veikla atliekama už licėjaus ribų, palaikyti ryšį su organizacijų atstovais;

  16.4. teikti grįžtamąjį ryšį mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) apie socialinės-pilietinės veiklos rezultatus;

  16.5. ugdymo laikotarpio pabaigoje patikrinti, kad būtų įvykdytas minimalus socialinės-pilietinės veiklos reikalavimas, apibendrinti mokinių patirtis ugdomųjų pokalbių metu arba gavus jų veiklos apskaitą ir refleksijas raštu bei vertinti mokinio įvykdytas užduotis ir refleksiją.

 10. Pirmojo pusmečio metu mokiniams rekomenduojama atlikti ne mažiau kaip pusę numatytų socialinės-pilietinės veiklos valandų (žr. punktą 8). Jei per pirmąjį pusmetį mokinys neatlieka šios veiklos, antrame pusmetyje mokiniui leidžiama intensyvinti veiklą ir atlikti likusias privalomas valandas.
 11. Socialinės pilietinės veiklos vertinimo rezultatas vertinamas įrašu „įskaityta“ / „neįskaityta“ remiantis įrašais socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapuose ir refleksijomis.
 12. Mokiniams, pateikusiems pažymėjimą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką tarnybą pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317 „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įskaitoma socialinė-pilietinė veikla.
 13. II pusmečio pabaigoje įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne, nurodant veikloms įgyvendinti panaudotą valandų skaičių. Veiklos apskaitą ir vertinimą vykdo klasių vadovai.
 14. Mokiniui, negavusiam metinio įskaityto socialinės-pilietinės veiklos įvertinimo, skiriama papildomo laiko jai atlikti. Mokinių socialinės-pilietinės veiklos atlikimo klausimai svarstomi mokytojų taryboje.
 15. . Mokslo metų pabaigoje užpildyti socialinės-pilietinės veiklos apskaitos, planavimo ir refleksijos lapai įsegami į mokinių asmens bylas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Klasių vadovai mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina su socialinės-pilietinės veiklos organizavimo ir vykdymo tvarka licėjuje.
 2. Socialinės-pilietinės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. II ir IV klasės mokinys tik atlikęs socialinę-pilietinę veiklą yra laikomas baigusiu pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą.
 4. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarka esant būtinybei bendru sutarimu gali būti peržiūrima ir koreguojama.

_____________________________

 

PRIEDAI

1 priedas Socialinės-pilietinės veiklos apskaitos lapas

2 priedas Socialinės-pilietinės veiklos refleksija