Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

Priėmimas į tarptautinio bakalaureato klasę

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2021 m. vasario 19 d.
įsakymu Nr. V1-13

 

2021 M. PRIĖMIMO Į VILNIAUS LICĖJŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

 

1.      Į tarptautinio bakalaureato klasę konkurso būdu priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Lietuvos arba užsienio šalių mokyklose.

2.      Stojamieji egzaminai vyks gegužės 29 d. (šeštadienį).

3.      Mokiniams, kurie 2020–2021 m. m. mokosi užsienio mokyklose, stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 25 d. (trečiadienį).

4.      Visi stojamuosius egzaminus laikantys mokiniai dalyvauja bendrame konkurse.

5.      Be stojamųjų egzaminų priimami mokiniai, išlaikę IB MYP On-screen egzaminus ir įgiję IB MYP certificate. (Žr. www.ibo.org Middle Years Programme - External assessment and recognition – Assessment and exams – Grading and awards).

6.      Prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę ir pažymą patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro pažymius reikia pateikti nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. 16.00 val. tik internetu per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt/svietimas (klasių sąraše rinktis III gimnazijos klasę). Prašymo ir kitų dokumentų atskirai licėjui teikti nereikia.

7.      Vilniaus licėjaus mokiniai prašymą priimti į tarptautinio bakalaureato klasę pateikia licėjaus direktoriui nuo kovo 1 d. iki kovo 31d.

8.      Stojantieji, kurie laikys egzaminus rugpjūčio 25 d., privalo apie tai pranešti elektroniniu paštu adresu ib@licejus.lt iki gegužės 24 d.

9.      Stojantieji į tarptautinio bakalaureato klasę laiko du egzaminus: anglų kalbos (40 taškų) ir matematikos (40 taškų). Kiekvieno egzamino trukmė 60 min.

10.  Su egzaminų programomis galima susipažinti licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt.

11.  Priėmimo komisija po egzaminų nustato kiekvieno egzamino išlaikymo minimalią taškų ribą. Mokiniai, surinkę kiekvieno egzamino minimalų ir didesnį taškų skaičių, dalyvauja stojimo konkurse.

12.  Konkurso balą sudaro išlaikytų egzaminų taškų suma ir 10 klasės I pusmečio arba II trimestro lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, I ir II užsienio kalbų, fizikos, chemijos, biologijos ir geografijos pažymių vidurkis.

13.  Stojančiųjų iš užsienio mokyklų mokomųjų dalykų ar jų atitikmenų įvertinimai konvertuojami į 10-balę skalę.

14.  Egzaminų, kurie vyks gegužės 29 d., rezultatai skelbiami birželio 10 d. licėjaus interneto svetainėje www.licejus.lt.

15.  Egzaminų, kurie vyks rugpjūčio 25 d., rezultatai skelbiami rugpjūčio 27 d.

16.  Atvirų durų diena vyks kovo 20 d. (šeštadienį) 10.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda bus paskelbta licėjaus interneto svetainėje kovo 19 d.

 

SUDERINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja
Diana Petkūniene
2021-02-24 įsakymu Nr. A15-246/21(2.1.4-BEU)

 


Stojamųjų egzaminų programos:

 

Entrance Examinations: Syllabuses